Nyheter

Drift och basunderhåll av statliga vägar betydligt dyrare än avtalat

Slutkostnaden för drift och basunderhåll av det statliga vägnätet blir i genomsnitt mer än 40 procent högre än vad som ursprungligen upphandlades. Riksrevisionens granskning visar också att spekulativ prissättning kan vara en av orsakerna.

Trafikverket upphandlar årligen drift och basunderhåll av det statliga vägnätet för cirka 3,5 miljarder kronor. Snöröjning och andra vinterrelaterade åtgärder utgör drygt hälften av kostnaderna.

Riksrevisionens granskning visar att slutnotan för dessa kontrakt i genomsnitt blir 41 procent dyrare än vad som ursprungligen upphandlades. Den genomsnittliga kostnadsökningen för vinterväghållning är 33 procent medan slutnotan för övrigt drift och underhåll hamnar hela 57 procent över de ursprungliga anbuden.

– Granskningen gjordes efter indikationer på kostnadsökningar – men att det handlar om så här stora summor hade vi inte förväntat oss, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Att slutnotan skiljer sig från det offererade priset beror delvis på att avtalen är en kombination av åtgärder som ska utföras i en viss omfattning och åtgärder som ska utföras vid behov.

Det gör Trafikverkets upphandlingar känsliga för så kallad obalanserad budgivning, som innebär att entreprenörerna vid sin prissättning spekulerar i att behovet av vissa typer av arbeten ska öka eller minska jämfört med vad som preciserats i upphandlingsunderlaget.

Leverantören kan då lämna ett mycket lågt pris på vissa åtgärder för att vinna upphandlingen och sedan räkna hem vinsten på tilläggsbeställningar som inte reglerades vid upphandlingstillfället och på åtgärder som är högt prissatta.

– Det är inte otillåtet att göra så, men det ökar risken för att staten inte får så mycket underhåll som möjligt för pengarna, säger Erik Trollius, projektledare för granskningen.

Granskningen visar dessutom bland annat följande:
Storleken på kostnadsökningarna varierar kraftigt mellan olika entreprenör.
Storleken på kostnadsökningarna varierar kraftigt mellan Trafikverkets regioner.
Ju längre kontraktsperioderna pågår desto större blir kostnadsökningarna.

Rekommendationer
Riksrevisionen rekommenderar regeringen att ge Trafikverket i uppdrag att analysera omfattning och konsekvenser av obalanserad budgivning inom baskontrakt för underhåll av vägar.

Trafikverket rekommenderas att ta fram en ny process för systematisk kvalitetssäkring av upphandlingsunderlagen, samt att förbättra sin dokumentation av de arbeten som utförts så att framtida upphandlingar kan grundas på bättre underlag som bidrar till minskade kostnadsöverskridanden.

– Det bästa sättet att minska risken för kostnadsökningar är att så träffsäkert som möjligt ange vad som ska ingå i kontrakten. Då minskar att behovet av tilläggsbeställningar och utrymmet för spekulativ prissättning krymper, säger Erik Trollius.