Nyheter

Kapacitetsbristen i Skåne måste lösas snabbt, läget är akut

”Kommunförbundet Skåne sände den 26 september en skrivelse till Energiminister Anders Ygeman (S) som uppmanar regeringen att hitta en lösning för att säkerställa en stabil elförsörjning i Skåne. Kommuner och företag i länet är redan idag drabbade av bristande elkapacitet och regeringens föreslagna budgetproposition med uppdrag inom energiområdet hjälper inte Skåne kommande vinter.

Skåne är en av landets tillväxtmotorer men just nu hämmas regionens utveckling på grund av osäker elförsörjning. Redan etablerade företag kan idag inte expandera eller producera på ett mer hållbart sätt på grund av rådande osäkerhet. Det påverkar även nya anslutningar samt företag- och industrietableringar som inte kan garanteras tillräcklig elkapacitet. Kommunernas expansionsplaner hindras med utbyggnad av bostäder och infrastruktur och vår möjlighet att fortsatt elektrifiera för mer hållbara samhällen försvåras. Dessutom har vi snart nya stora anläggningar som tas i bruk samt ny infrastruktur som byggs ut på ett redan belastat nät. Bristerna i elförsörjning gör helt enkelt Skåne sårbart och är på lång sikt en direkt fråga om medborgarnas säkerhet.

Kapacitetsgränsen är nådd
Efterfrågan på el har ökat i snabbare takt än förväntat i Skåne samtidigt som lokal elproduktion har tagits bort. Sverige är nettoexportör av el men i Skåne produceras för lite el sett till hur mycket vi använder. Skåne är beroende av elöverföring från övriga Sverige och våra grannländer. Stamnätet, som transporterar elen till Skåne, har nått sin kapacitetsgräns och att bygga ut kapaciteten i stamnätet tar tid. Denna kapacitetsbrist märker skånska kommuner och företag av redan idag.

Elförsörjning är en komplex fråga. Det har framförts kritik att lagen om kommunal energiplanering är föråldrad och inte ger tillräcklig vägledning för energiplaneringen idag. När lagen om kommunal energiplanering tillkom efter oljekrisen under 1970-talet såg de faktiska förhållandena på energiområdet väldigt annorlunda ut. Kommunerna har numera mindre rådighet över kraftnät och energiproduktion där lagen behöver aktualiseras till de förhållanden vi har idag.

Inom Kommunförbundet Skånes verksamhet pågår just nu ett arbete kring att stötta de skånska kommunerna i deras arbete med energiplanering. I projektet Energiplanering 2.0 samverkar ett par kommuner i att ta fram eller aktualisera sina energiplaner. Kommunerna har ett ansvar i beredskapsplanering men det krävs ett gemensamt arbete för att säkerställa ett hållbart elsystem i Skåne med systemansvarig myndighet. Det är därför av avgörande betydelse att våra regionala aktörer just nu arbetar med frågan där vi tillsammans behöver växla upp arbetet.

Läget är akut
Vi ser positivt på de uppdrag som regeringen lyfter fram till Energiinspektionen samt till Länsstyrelsen Skåne inom energiområdet i föreslagen budgetproposition. Men uppdragen hjälper inte Skåne med elförsörjningen denna vinter, kanske inte heller nästkommande vinter. Kommunförbundet Skåne uppmanar därför regeringen att ta ett kraftigare grepp kring frågan för Skåne. Vi välkomnar därför den diskussion som regeringen beskrivs ha med ägarna till Heleneholmsverket och Öresundsverket. Läget är akut.

Vi har påtalat detta i en skrivelse tillsänd energiminister samt departement den 26 september. Skåne behöver en effektreserv i form av lokal produktion och uppmanar regeringen att hitta en lösning som säkerställer läget på kort sikt.”

Presidiet, Kommunförbundet Skåne

Patric Åberg (M), Östra Göinge kommun, ordförande

Leif Sandberg (C), Tomelilla kommun, 1:e vice ordförande

Johan Andersson (S), Eslövs kommun, 2:e vice ordförande