Nyheter

Ett steg närmare smidigare och säkrare vägar genom Mora och Ludvika

Trafikverket söker nu entreprenörer som ska bygga om vägar och trafikmiljöer på flera håll i Dalarna. I Mora ska E45 breddas och i Ludvika ska väg 50 få en ny sträckning. Åtgärderna ger ett smidigare trafikflöde och ökad säkerhet för alla trafikanter.

Under de kommande tre åren ska Trafikverket göra omfattande åtgärder på vägarna genom Mora. Planeringsarbetet sker i nära samarbete med Mora kommun.

– Att framkomligheten är bristfällig i Mora längs E45 från Noretbron till korsningen E45/Fridhemsgatan är ingen nyhet, säger Åsa Bergqvist, projektledare på Trafikverket. Vägsträckan är samtidigt otrygg och saknar i hög grad ett sammanhängande säkerhetstänkande för gående och cyklister.

Det ska man råda bot på med ett flertal åtgärder. Till våren räknar Trafikverket med att de första spadtagen för ombyggnation av genomfartsleden ska tas. Arbetet kommer därefter att pågå till år 2022.

– Bygghandlingarna blev klara strax innan sommaren, så nu rullar arbetet vidare med att vi söker byggentreprenören som ska utföra jobbet, säger Åsa Bergqvist.

Upphandlingen av entreprenör annonseras ut i mitten av oktober och kommer sedan att pågå under resten av hösten och under vintern.

Under den långa byggperioden 2020–2022 kommer arbetet att ge ett än stökigare helhetsintryck för trafikanter, resenärer, besökare och Morabor, även om arbetet sker i etapper. Genomfartsleden kommer alltid att ha körfält öppna i bägge riktningarna. Lokala gator kommer att behöva nyttjas mer, och fjärrtrafik kommer att hänvisas till kringliggande vägar för att inte belasta Mora i onödan. Förberedande arbeten startar redan nu i höst.

Upphandling av totalentreprenad på väg 50 i Ludvika

I Ludvika ska väg 50 byggas om, från Lyviksberget och fram till Kajvägen. Cirkulationsplatser och trygga passager för oskyddade trafikanter ska byggas (till exempel för gående och cyklister). Utfarter ska stängas längs med Valhallavägen. Befintlig väg 50 mellan Lyviksberget och Valhallavägen ska byggas om till en kommunal lokalgata. Den blir då separerad från ”nya” väg 50 som byggs mellan lokalgatan och järnvägsspåret. Det skapar en säkrare trafiksituation med färre utfarter på riksvägen.

– Samtliga vägplaner är klara, och i oktober räknar vi med att påbörja upphandlingen av en totalentreprenad. Den skapar de bästa lösningarna för de åtgärder vi beslutat om, säger Patrick Svärd, projektledare på Trafikverket.