Nyheter

Namnsättning och godkänd detaljplan för Sandbäcken

Bakom Greenzone på Ersboda i Umeå planeras för ett nytt området för verksamheter, kontor och handel. Området är främst tänkt för större varuhus och stormarknader. Ambitionen är att området på sikt kan vara en del av omvandlingsområdet I20 och fungera som ett stadsdelscentrum. Byggnadsnämnden har godkänt detaljplanen som nu förs vidare till kommunfullmäktige för antagande.

– Detaljplanen överensstämmer med den strategi för handelsområden som Umeå arbetet efter, att etablering av handel ska ske i lägen som stödjer och får underlag från närliggande stadsdelar. Området kommer innehålla en blandning av verksamheter, kontor och handel och på sikt integreras med anslutande framtida stadskvarter inom I20-området, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Planförslaget innebär en utveckling av handel i ett läge där det redan är investerat i infrastruktur. Planområdet är uppdelat i tre olika delar med lite olika inriktning. Verksamheterna inom Greenzone ges möjlighet att utöka sitt område i den södra delen. Området västerut är tänkt för ytterligare bilförsäljning och verkstad medan planområdets norra del är tänkt för storhandel.

Vägnätet begränsar

Planområdet har under arbetets gång minskat i storlek för att anpassas till Ersbodarondellens kapacitet. Överstevägen förlängs västerut och i planområdets norra del anläggs en cirkulationsplats och en extra infart till området.En trafikutredning har genomförts för att veta hur mycket som kan byggas på området och vilka insatser som krävs för att lösa trafiken på ett bra sätt. I och med att byggrätten begränsas till 37 500 m2 är bedömningen att kapaciteten i Ersbodarondellen klaras.

– Trafikutredningen visar vilken exploatering som är möjlig idag. Läget är intressant med kopplingar till många boende, med gynnsamma förhållanden för utvecklade gång- och cykelnät. En tydlig inriktning är att området ska vara tillgängligt även utan bil, säger Ulrik Berg (M), vice ordförande i byggnadsnämnden.

Sandbäckens stadsdelsområde

Detaljplanen behandlar en första etapp av det nya stadsdelsområdet Sandbäcken. Namnet, som beslutats av byggnadsnämnden, tar fasta på den bäck (Sandbäcken) som rinner genom områdets västra del.

Bild: Umeå kommun