Nyheter

Få kommuner vet vad nedskräpningen kostar skattebetalarna

Få svenska kommunerna vet hur mycket skräp som slängs utanför papperskorgarna och som riskerar att skada djur, förstöra haven och göra städerna otrygga. Trots att de bör ha koll på det för att följa Naturvårdsverkets regler. Dessutom vet bara var femte kommun vad de betalar för att ta hand om den nedskräpning som sker.

Det visar Håll Sverige Rents årliga kommunenkät.

Alla svenska kommuner ska enligt Naturvårdsverkets regler ha både mål och åtgärder i sina avfallsplaner för att minska nedskräpningen. Men många kommuner har liten eller ingen kunskap om hur omfattande problemet med nedskräpning är i deras kommun – eller vad den kostar deras skattebetalare. Trots att det är en förutsättning för att kunna sätta upp mål om minskad nedskräpning.

– Plastskräpet som flödar ut i våra hav är en av de värsta pågående miljökatastroferna. För att kunna stoppa det behöver alla ta sitt ansvar. Inte minst kommunerna behöver få bättre koll på hur nedskräpningen ser ut hos dem, för att kunna hjälpa till att lösa problemet” säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent.

56,5 procent av de kommuner som har svarat på Håll Sverige Rents enkät säger att de har både mål och åtgärder i sina planer. Det är en ökning jämfört med 2018, men fortfarande alltså enbart hälften av kommunerna.

Endast 20,6 procent svarat att de har koll på vad nedskräpningen kostar deras kommun. Alltså kostnaderna för att omhänderta det skräp som hamnar utanför papperskorgen, samt i skog och mark.

Dessutom har endast 33 kommuner deltagit i Håll Sverige Rents skräpmätningar under 2019. En stor majoritet av Sveriges kommuner har alltså i dag ingen kunskap om hur omfattande nedskräpningen är i deras kommun.

– Att arbeta förebyggande mot nedskräpning kan minska kommunernas kostnader. I Sverige kostar nedskräpningen kommunerna omkring två miljarder varje år, pengar som skulle kunna gå till mycket annat, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent.

Naturvårdsverkets föreskrifter från 1 maj 2017 anger att kommunernas avfallsplaner ska innehålla mål och åtgärder för att förebygga och begränsa nedskräpning. Om avfallsplanen är antagen innan det datumet måste den uppdateras senast fyra år från det att den beslutades för att inkludera sådana mål och åtgärder.

Om Håll Sverige Rents kommunenkät:

Enkäten genomförs en gång per år och utgör underlag till Håll Sverige Rents Kommunidex, som i sin tur ligger till grund för priset ”Årets Håll Sverige Rent-kommun”. 2019 års vinnare presenteras på Håll Sverige Rents konferens den 5 november i Stockholm.

Enkäten skickades ut till samtliga 290 kommuner i Sverige och 131 kommuner svarade. Det motsvarar en svarsfrekvens på 45 procent. Undersökningen genomfördes under perioden 30 september-28 oktober.

Frågorna som ställdes i sin helhet:

Har din kommun mål och åtgärder för att förebygga och begränsa nedskräpningen?
Finns det en aktuell beräkning av kostnaden för nedskräpningen i kommunen? Med det avser vi kostnader för omhändertagande av det skräp som hamnar utanför papperskorgen samt i skog och mark.

Bild: Håll Sverige Rent