Nyheter

Så ska kollektivtrafiken i Borås utvecklas

Västtrafik, Borås Stad och Nobina har tagit fram en ny handlingsplan för kollektivtrafikens utveckling i Borås. Ett tjugotal åtgärder och utredningar ska vidtas de kommande tre åren. Målet är att öka resandet med kollektivtrafiken och andra hållbara transportslag.

Idag godkände Västtrafiks styrelse Handlingsplan 2025 för stadstrafiken i Borås. Motsvarande beslut fattades av Kommunstyrelsen i Borås den 30 september.

̶  Vi vill vara med och utveckla en stad där människor väljer att resa kollektivt och hållbart. Det handlar både om bussarnas restider, turtäthet och pålitlighet men också att det ska vara smidigt att byta till kollektivtrafiken, oavsett om man går, cyklar eller kör bil dit. Samarbetet med Borås Stad och Nobina är väldigt värdefullt för att vi ska kunna nå dit, säger Peter Hermansson (M), styrelseordförande, Västtrafik.

Målet är att göra kollektivtrafiken ännu mer attraktiv och att öka tillgängligheten. År 2025 ska var tredje motoriserad resa göras med kollektivtrafiken. Samtidigt ska framkomligheten förbättras och snitthastigheten ska öka med 25 procent för alla stadstrafiklinjer.

I en växande stad krävs att stadsutveckling och kollektivtrafik går hand i hand och stödjer varandra.

̶  Transportsektorn i Sverige står för en tredjedel av landets totala utsläpp av växthusgaser, och det är starkt incitament att bygga en allt bättre kollektivtrafik. Inne i våra städer är förutsättningarna stora att erbjuda allt fler människor riktigt goda kollektiva alternativ. Det vill vi göra, säger Tom Andersson (MP), kommunalråd i Borås, med ansvar för kollektivtrafik.

Exempel på aktiviteter som ska genomföras under de kommande åren är:

Översyn av linjesträckningar.
Utveckling av hållplatsen Södra Torget.
Öka tillgängligheten på hållplatser och anslutande gång- och cykelvägar.
Utreda åtgärder för minskat buller av kollektivtrafik.
Ta fram en plan för hur Borås kan bli en testarena för hållbart resande.

Arbetet med att ta fram handlingsplanen har bedrivits av en arbetsgrupp med representanter från Västtrafik, Borås Stad och Nobina.

Den senaste resvaneundersökningen i Borås stadstrafik gjordes 2015. Då var kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet 21 procent.

Bakgrund:

Borås växer. Fram till 2035 ska 30 000 nya invånare flytta in till staden. Det innebär att kollektivtrafiken behöver utvecklas för att möta ett ökat resande. 2016 beslutade Västtrafik, Västra Götalandsregionen och Borås Stad om en gemensam utvecklingsplan för kollektivtrafiken, Utvecklingsplan 2025 för stadstrafiken i Borås. Med Handlingsplan 2025 för Borås stadstrafik tar Västtrafik, Borås Stad och trafikoperatören Nobina nästa steg.

Bilden:
Södra Torget i Borås är en av de utpekade hållplatserna som ska utvecklas i Borås de kommande åren.
Foto: Borås Stad