Nyheter

3DEXPERIENCE- byggindustrins esperanto

Digitalisering och 3D ökar effektiviteten och lönsamheten inom byggsektorn och förenklar kommunikationen mellan olika aktörer.

– Byggbranschen håller på att förnya sig själv från att tidigare ha varit ganska spretig. Vi behöver optimera processerna för att kunna arbeta än mer ekonomiskt och hållbart. Med 3D som ett gemensamt visuellt språk når vi bättre, hållbarare och snabbare resultat, förklarar Jan Malmborg, ansvarig för partnerkanalen i norra Europa på Dassault Systèmes.

Sedan 1981 har Dassault Systèmes varit världsledande inom mjukvarustöd för design och produktion. Under de snart 40 åren som gått sedan bolaget grundades har datoriseringen, digitaliseringen och automatiseringen tagit gigantiska kliv som öppnat upp för nya möjligheter att effektivisera olika branscher och områden. Nya former av data och interaktion möjliggör helt nya sätt att arbeta.

Det beror delvis på de tekniska möjligheter som finns idag men också på marknadens ökade krav. Vårt sätt att kommunicera, både privat och professionellt, har också förändrats i grunden.

Genom sociala medier och ständigt uppkopplade smartphones och surfplattor är vi alla del i ett ständigt pågående, globalt samtal. Vägarna till att kommunicera och dela med sig av tankar, åsikter och insikter har aldrig varit kortare eller rakare.

Behovet av smidig kommunikation med minsta möjliga utrymme för missförstånd är därför stort. Inom byggindustrin inte minst. Branschen har på sina håll kritiserats för att vara allt för konservativ och inte tillräckligt benägen att ta till sig de förändringar som digitaliseringen innebär och medför.

Kritiken är delvis befogad enligt Jan Malmborg eftersom branschen är formad av starka traditioner, men det är långt ifrån hela sanningen. Allt fler inser fördelarna med digitaliseringen som kommit mycket långt på sina håll. En viktig milstolpe är just 3D.

– Ett viktigt steg vi tagit är klivet mellan 2D-planscher till förmån för ritningar i 3D som genom att vara visuella på en helt ny nivå är lättare att förstå och tolka. Genom att kunna simulera byggnader digitalt i vår 3DEXPERIENCE-plattform och få klart för oss hur logistik ser ut har vi vunnit mycket i form av effektivisering, kostnad och säkerhet.

Man skulle kunna kalla 3DEXPERIENCE för byggbranschens eget esperanto där alla inblandade i alla led oavsett språk kan ta till sig den tydligt visuella informationen.

– Här gör vår plattform stor skillnad eftersom den möjliggör ett helt nytt sätt att arbeta som underlättar för de som ritar likväl som för dem som bygger. De digitala programmen är tydliga och ger inte utrymme för misstolkningar som leder till missförstånd.

Genom att med hjälp av 3DEXPERIENCE-plattformen länka samman olika system kan arkitekter och de som arbetar med design, projektering, samt produktion lättare utföra sina respektive arbetsuppgifter på att smidigare sätt som tidigare saknats i branschen.

Det är även en stor konkurrensfördel för de byggare som kan presentera 3D-modeller för köparna eller låta dem gå runt i sin presumtivt framtida bostad med hjälp av ett par VR-glasögon.

– Det ger en ytterligare dimension och service som kommer att löna sig. Det är mycket intressantare med ett objekt som man kan visualisera till skillnad från att titta på en ritning i 2D.

I många länder förklarar Jan Malmborg att man sett nyttan och kommit långt med att koppla ihop arkitekterna med projekteringsbolagen samt de som bygger på ett effektivt sätt som också minskar missförstånden mellan de olika yrkesgrupperna och leder till ett kostnadseffektivt slutresultat.

Dessutom understryker han att det är enklare att bygga mer exceptionella byggnader, och det kostnadseffektivt, om man först simulerar byggprojektet i 3D. Svenska byggbranschen och inblandade arkitekter är på gång att implementera arbetssättet men har i dagsläget ännu en del kvar att lära när det gäller att arbeta med 3D-ritningar.

Inom infrastruktur står man inför ungefär samma utmaningar som byggindustrin och har mycket att vinna på simulering. Singapore är ett exempel på land där man anammat simuleringen även i större skala vid utveckling av infrastruktur. Båda branscherna skulle tjäna på fler gemensamma standardiseringar och leda till ytterligare effektiviseringar vilket skulle accelerera många processer.

– Hela processen optimeras vilket spar tid och är givetvis en ekonomisk vinst.
De digitala verktygen gör det också enklare att precisera och räkna ut hur mycket byggmaterial som behövs för att minimera spill och undvika flaskhalsar.

Även dokumentationen förenklas av de digitala programmen vilket underlättar framtida underhåll.

– Med nya teknologier går det enklare att testa och verifiera alternativa lösningar eller nya teknologier utan att behöva förlita sig på tids- och kostnadskrävande fysiska prototyper. Målet med PLM-system är att understödja hållbar innovation, genom att koppla samman tjänster för resursplanering och simulering med kraftfulla verktyg för 3D-design, fortsätter Jan Malmborg.

Han menar att Sverige har kommit en bra bit på vägen men att det finns mycket kvar att göra.

– Vissa företag har livnärt sig på att specialisera sig på vissa delar, nu är det dags att koppla samman de olika beståndsdelarna till en sammanhängande kedja vilket vi gör genom att dela med oss av information och förstå varandras utmaningar. Vi behöver vara transparenta och samverka i allt större utsträckning för att nå gemensamma mål som också är till gagn för slutkunden. Kapaciteten finns. Det finns mycket för samhället att vinna på simulering och än har vi bara sett början, avslutar Jan Malmborg.

Bilden:
Jan Malmborg, ansvarig för partnerkanalen i norra Europa på Dassault Systèmes.