Nyheter

Nya lösningar för arbetet med väg 83 Bollnäs– Vallsta

Trafikverket ska förbättra trafiksäkerheten och stabiliteten på väg 83 mellan Bollnäs och Vallsta. Nu pågår ett intensivt arbete med att hitta nya lösningar och prioritera åtgärder eftersom Trafikverkets kostnadsanalys pekar på väsentliga fördyringar.

Trafikverket och Region Gävleborg har avsatt 180 miljoner till förbättringar av väg 83 mellan Bollnäs och Vallsta. Trafikverket arbetar just nu med projekteringen i en så kallad vägplan för sträckan. I vägplanen beskrivs, samråds och beslutas vilka åtgärder som ska genomföras.

I september genomfördes en planerad kostnadsanalys för hela projektet. Resultatet pekar på väsentligt högre kostnader än vad som budgeterats. Ökningen är så pass stor att Trafikverket nu behöver se över och justera både tidplanen och de åtgärder som planerats. Nuvarande byggstart är planerad till 2022, men den måste nu flyttas framåt i tiden.

– Naturligtvis är det väldigt olyckligt att byggstarten måste flyttas fram eftersom vi vet hur efterlängtad och betydelsefull en förbättring av både trafiksäkerheten och bärigheten är för boende och näringslivet. Prioriteringen att sträckan ska åtgärdas är oförändrad men ambitionsnivån behöver anpassas efter plånboken, säger Christian Ödgren, projektledare på Trafikverket.

Det finns flera orsaker som bidragit till kostnadsökningen. Regelverk som gäller vid vägombyggnader har förändrats, till exempel har det tillkommit krav som gäller bullernivåer och viltstängsel. Även några lösningar för järnvägskorsningar har blivit mycket kostsamma.

– Vägsträckan är fortfarande högt prioriterad av Trafikverket, och av Region Gävleborg som beslutar om åtgärder i den regionala infrastrukturplanen. Nu pågår arbetet med att identifiera och prioritera de åtgärder som ska göras först. Vi planerar även de åtgärder som kan genomföras senare, när finansiering finns. Vi eftersträvar så stor samhällsnytta som möjligt för de 180 miljoner som avsatts, och det förutsätter att lösningarna är kostnadseffektiva, säger Christian Ödgren.

Arbetet med att ändra vägplanens omfattning genomförs i dialog mellan Region Gävleborg och Trafikverket. Målet är att ha ett färdigt förslag framme till sommaren 2020. Region Gävleborg prioriterar åtgärder i den regionala infrastrukturplanen där väg 83 ingår. Trafikverket ansvarar för kostnadsberäkningar och genomförande av åtgärderna.