Nyheter

Umeå kommun överklagar beslut om sänkta hastigheter på vägarna E4 och 363

Umeå kommun överklagar Trafikverkets aktuella beslut om hastighetsbegränsningar på E4 och 363. Kommunstyrelsen vill se konsekvensanalyser av besluten, samt en fördjupad utredning av alternativa åtgärder för att åtgärda bristande trafiksäkerhet längs de båda vägarna.

– Umeå kommun har under hösten yttrat sig negativt när det gäller remisser för de nya hastighetsföreskrifterna, vilket inte gav något resultat. Därför väljer vi nu att gå vidare och överklaga besluten. Vi har redan långa reseavstånd i Västerbotten och hastighetssänkningarna försämrar ytterligare framkomligheten längs dessa vägar, vilket inte minst orsakar samhällsekonomiska konsekvenser, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun.

Den 28 oktober beslutade Trafikverket om nya föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E4 i Västerbottens län. De nya föreskrifterna för sträckorna Sikeå – Bureå samt Djäkneboda – Bygdeå, där hastigheten sänks från 90 km/h till 80 km/h, innebär en ökning av den totala restiden med totalt cirka sex minuter. Motsvarande sänkning av hastigheten på väg 363, sträckan Umeå – Tavelsjö, ökar den totala restiden med totalt cirka 1 minut och 15 sekunder.

Skälet till att Umeå kommun överklagar besluten är att förändringarna kommer att innebära ökade samhällsekonomiska kostnader i form av bland annat restidsförluster. Det innebär en negativ påverkan på de boendes framkomlighet och kommer att ytterligare försvåra pendlingsmöjligheterna längs med de båda vägarna, vilket riskerar att få en hämmande inverkan på näringslivets utveckling.

Umeå kommun ser generellt positivt på att Trafikverket verkar för att öka trafiksäkerheten i vägsystemet. Kommunen anser dock att Trafikverket har valt att använda en alltför generell metod för att avgöra vilka vägsträckor som ska hastighetsanpassas.

– Eftersom konsekvenserna av de beslutade hastighetssänkningarna inte har utretts tillräckligt vill vi att de aktuella vägsträckorna undantas från hastighetssänkning, samt att Trafikverket åtgärdar bristande trafiksäkerhet med alternativa åtgärder, säger Hans Lindberg.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot besluten.