Nyheter

Containerterminalen i Göteborgs hamn blir fossilfri 2030

100% förnyelsebar maskinpark, dubblerad godsmängd på järnväg och effektivare godshantering. Det är några av delarna i den nya klimatstrategi som APM Terminals Gothenburg lanserar idag. Strategin stödjer Göteborgs hamns klimatmål att reducera CO2-utsläpp med 70 procent i hela Göteborgsområdet till 2030.

Göteborgs hamn är känd som en av världens mest utvecklade hamnar på miljö- och klimatområdet där man varit tidigt ute med satsningar sedan många år. Bland annat har elanslutning för fartyg funnits tillgängligt sedan början av 2000-talet, och sedan sex år tillbaka får alla fartyg med god miljöprestanda särskilda rabatter. Göteborgs Hamn AB har också varit klimatneutralt sedan 2015.

– Transportköparna ställer allt högre krav på ett offensivt, konkret och mätbart miljö- och klimatarbete och där har vi en konkurrensfördel gentemot andra hamnar. Jämte ökad digitalisering och tillväxt ser vi just miljö- och klimatarbete som avgörande faktorer för att vi ska kunna uppnå vår vision att bli världens mest konkurrenskraftiga hamn, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.

För att ytterligare öka konkurrenskraften antog Göteborgs Hamn AB nya och rejält tillspetsade miljömål i oktober. Enligt det nya målet ska hamnrelaterade koldioxidutsläpp reduceras med 70 procent till 2030. Och det gäller inte bara i själva hamnen, utan ända från Vinga i väst till och med 031-områdets gräns.

– Detta är unikt. Det finns ingen annan hamn i världen som har ett såhär skarpt miljömål. Samtidigt blir det svårt att klara av det om vi inte har med oss de stora aktörerna i och kring hamnen. Vi är därför väldigt glada över de satsningar som APM Terminals Gothenburg startar igång, säger Elvir Dzanic.

Hela terminalen i fokus

APM Terminals Gothenburg, som är containerterminaloperatör i Göteborgs hamn, lanserar idag ”Green Gothenburg Gateway”, en uppdaterad strategi för att minska terminalens klimatavtryck, som också stödjer Göteborgs Hamn AB:s klimatmål.

Bland annat ska terminalen bli fossilfri genom en rad åtgärder. Kranar och portar i terminalen ska drivas på förnybar el, medan byggnaderna ska värmas upp av biogas. Därutöver ska terminalens containerhanteringsutrustning, som exempelvis de över 40 grensletruckarna, drivas på fossilfritt bränsle, så kallat HVO100. Allt ska vara genomfört under 2020.

Dessutom har APM Terminals Gothenburg redan genomfört ett stort arbete med att optimera containerfartygens tid vid kaj. Idag anlöper 22 procent av fartygen senare än överenskommet, men tack vare kontinuerliga optimeringar av lastning och lossning på terminalen kan hela 97 procent av de anlöpande fartygen lämna kajen i utsatt tid, ibland till och med tidigare. Det innebär att fartygen inte behöver ”gasa på” till nästa hamn och därigenom tvingas till onödig bränsleanvändning för att hålla tidsschemat.

Stora satsningar på järnväg

De närmaste tre åren har APM Terminals Gothenburg även som mål att fördubbla antalet godstransporter på järnväg. Sedan tidigare har man också moderniserat och ökat kapaciteten på terminalens järnvägshantering.

Utanför terminalen har Göteborgs Hamn AB investerat en halv miljard kronor i hamnens järnvägskoncept, Railport Scandinavia. Bland annat genom medfinansiering av dubbelspårsutbyggnad på Hamnbanan, och med de två järnvägsanslutna omlastningsterminalerna Arken kombiterminal, och den kommande Sveaterminalen. Insatser som skapar förutsättningar för ytterligare järnvägsvolymer.

– Järnvägskonceptet Railport Scandinavia erbjuder stor kapacitet och hög frekvens, samtidigt som det är ett bra miljöval. De investeringar vi och APM Terminals Gothenburg gjort på järnvägssidan tillsammans har också gjort järnvägsalternativet än mer attraktivt. Hittills i år har vi en tillväxt på hela 20 procent på järnvägsvolymerna, säger Claes Sundmark, chef för Sales & Marketing på Göteborgs Hamn AB.

Bilden:
Idag lanserar APM Terminals i Göteborg ”Green Gothenburg Gateway” – en strategi som ska göra containerterminalen fossilfri redan under nästa år.
Bild: Göteborgs Hamn AB