Nyheter

Sverige halkar efter Danmark i digitaliseringsligan

Sverige är bland de tio länderna i världen som är bäst förberedda för digitalisering. Men inom teknik och infrastruktur tappar man gentemot övriga Norden, visar en ny rapport från Cisco.

Cisco har släppt rapporten Digital Readiness Index (DRI), en återkommande genomgång av förutsättningarna för framgångsrik digitalisering. Undersökningen omfattar 141 länder och mäter beredskapen i sju olika kategorier som på olika sätt påverkar digitaliseringen. En rad olika faktorer vägs in – från hur väl invånarnas grundläggande behov i form av tillgång till hälsovård, rent vatten och elektricitet är tillgodosedda, till affärsklimat och tillgången till digital infrastruktur.

Singapore är det land som rankas högst, med totalpoängen 20,26 av 25. Sverige hamnar på sjunde plats i undersökningen, med en sammanlagd poäng på 18,42. Sverige placerar sig bäst i kategorin affärsklimat (Ease of doing business), där vi hamnar på en tredjeplats globalt. Sverige får samtidigt sämst poäng i kategorin teknologisk infrastruktur, där man hamnar på 14:e plats och efter samtliga de övriga nordiska länderna.

Det land i Norden som ligger bäst till i jämförelsen är Danmark, som placerar sig på en fjärdeplats totalt. Island, Norge och Finland återfinns på nionde, tionde respektive elfte plats.

– En viktig poäng med det här initiativet är att tydliggöra hur komplex och mångfacetterad digitaliseringsfrågan är. Det är lätt att tro att det bara handlar om infrastruktur och teknikmognad och att mjuka värden – som invånarnas tillgång till grundläggande samhällsservice, en affärsmiljö som är fri från byråkrati och korruption, och tillgången till utbildad arbetskraft, glöms bort, säger Ciscos Sverigechef Per Samuelsson.

Samtidigt är det alltså just de tekniska kategorierna som bidrar till att dra ner Sveriges placering. Delar av förklaringen är att Sveriges stora och glesbefolkade yta innebär större kostnader för digital infrastruktur än i andra länder, men det finns även andra faktorer som spelar in och kan påverka Sveriges digitala tålighet under kommande åren. Under 2019 höjdes exempelvis många varnande röster för att Sverige riskerar att hamna på efterkälken i den stundande 5g-utbyggnaden, vilket i sin tur kan få konsekvenser för industrins konkurrenskraft på den globala marknaden.

– Vi har för vana att betrakta Sverige som världens mest digitalt mogna land, och vi har en stolt tradition på området. Men undersökningen visar att det finns ett stort utrymme för förbättring, särskilt med tanke på kommande teknikskiften. Vi står inför en rejäl utmaning under de kommande åren. Inte minst i den offentliga sektorn, där vi kommer att behöva en enorm kraftansträngning bara för att erbjuda samma nivå av samhällsservice som vi gör idag, utan omfattande skattehöjningar. Därför måste vi öka takten på Sveriges resa mot säker digitalisering, säger Per Samuelsson.

– Samtidigt har Sverige höga ambitioner för sina digitaliseringsmål – ett konkret exempel här att skolorna har fått i uppdrag att digitalisera alla nationella prov till 2022. Det är ett bra exempel på en åtgärd som, om den lyckas, leder till både en bättre arbetsmiljö för lärarna och stora effektivitetsvinster. Men mycket arbete återstår för att komma i mål med det initiativet, och ambitioner måste kombineras med handlingskraft.

Ciscos Global Digital Readiness Index är ett gemensamt projekt av Cisco Corporate Social Responsibility och Gartner Research. Undersökningen använder validerad statistik från en rad tillförlitliga officiella källor, exempelvis World Economic Forum, Världsbanken och Förenta Nationerna, som underlag för att beräkna indextalen.