Nyheter

Järnvägsrekord gav ökade containervolymer i Göteborgs hamn

Containervolymerna ökar i Göteborgs hamn för andra året i rad. En tydlig trend är att containergods från hela Sverige koncentreras till Göteborgs hamn i växande grad, och det sker via järnvägen. Totalt transporterades 456 000 TEU* genom hamnen på järnväg – det är den största volymen i hamnens 400-åriga historia. Det visar Göteborgs hamns nyligen sammanställda godsvolymer för helåret 2019.

– Växande järnvägsvolymer är positivt på många olika plan. Det understryker att Göteborg är hela Sveriges godsnav från norr till söder på ett tydligt sätt, och det är ett kvitto på att våra investeringar i hamnens järnvägsinfrastruktur och omlastningsmöjligheter är helt rätt väg att gå, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.

Järnvägsburet containergods ökar även sett till andel. Över hälften av containergodset på fartyg tar tåget in eller ut ur hamnen på landsidan. Det är nivåer som ingen annan internationell storhamn når upp till.

– Vi är stolta över järnvägsutvecklingen som också är miljöriktig. Vi har antagit ett nytt miljömål där vi ålagt oss att minska hela hamnens koldioxidutsläpp med 70 procent i hela Göteborgsområdet till 2030. Fortsatt överflyttning från lastbil till järnväg är en viktig nyckel för att nå dit, säger Elvir Dzanic.

Totalt ökade containervolymerna över kaj med tre procent i hamnen. Det är andra året i rad som containervolymerna ökar. Under 2018 härstammade ökningen främst från hamnens närområde, medan 2019 karaktäriserades av ökade godsmängder från upptagningsområden i hela Sverige.

Till och med kvartal tre ökade Göteborgs hamns marknadsandel med en procent på den svenska containermarknaden. Siffran för helåret är inte fastställd då totalvolymen för alla svenska hamnar ännu inte finns tillgänglig.

Mild avmattning av intraeuropeiska roro**-volymer

Det osäkra europeiska konjunkturläget i Europa speglar hamnens intraeuropeiska roro-volymer, som minskade med sex procent jämfört med 2018. Detta efter att ha legat på historiskt höga volymer under de senaste åren då den europeiska konjunkturen var starkare.

Fler bilar andra halvåret

Hanteringen av nya bilar i Göteborgs hamn minskade med fem procent, till 276 000 bilar. Volymnedgången utgörs nästan uteslutande av uteblivna importbilar. Under andra halvåret har dock totalvolymerna ökat, främst drivet av fler exporterade bilar för Volvo Cars.

Energiprodukterna minskade – för att sedan öka

Liksom i bilsegmentet gick energisegmentets första halvår i moll, för att sedan vända uppåt efter sommaren. Efter underhållsarbeten på raffinaderierna under första halvåret och en volymnedgång på sju procent vände siffrorna uppåt. Under andra halvåret hanterades 12,6 miljoner ton energiprodukter, vilket blev det bästa andra halvåret i hamnens historia på energisidan.

Bästa kryssningsåret någonsin

Göteborg har aldrig varit en populärare kryssningsdestination än under 2019. Hela 110 000 kryssningspassagerare fördelade på 60 kryssningsfartyg besökte Göteborg, vilket är det största antalet passagerare någonsin i hamnen. Det finns också anledning att se positivt på framtiden då segmentet går mot ytterligare ett rekordår med 83 anlöp bokade för säsongen 2020.

* En TEU motsvarar en tjugofotscontainer.

** Roro står för roll on/roll off och är trailers och annat rullande gods som fraktas med fartyg inom och utanför Europa.

Bilden:
Mycket av det långväga exportgodset består av svenska basindustrivaror som stål och skog. Det fraktas i regel på tåg från inlandet till Göteborgs hamn för transport på containerfartyg till exportmarknader på kontinenten.
Bild: Göteborgs Hamn AB.