Nyheter

Kraftsamling för säkrare fyrhjulingar och mopedbilar

Antalet fyrhjulingar och mopedbilar ökar. Tyvärr gör även olyckorna det. Förra året dödades 9 personer i olyckor med fyrhjulingar. Nu gör Trafikverket och 18 andra aktörer gemensam sak för att främja säkrare användning och se över behovet av utökade krav.

Intresset för fyrhjulingar och mopedbilar växer. Cirka 190 000 registrerade fyrhjulingar och 12 000 mopedbilar finns i Sverige. Varje år omkommer cirka 10 personer på fyrhjulingar, de flesta på väg. Cirka 60 personer skadas i olyckor med mopedbilar varje år.

Myndigheter, näringsliv och intresseorganisationer ställer sig nu bakom ”Säker användning av fyrhjulingar, mopedbilar, traktorer och motorredskap – gemensam inriktning 2020” för att hitta åtgärder som kan rädda liv.

– Vi behöver samla kunskapsläget för att kunna prioritera rätt insatser. Nollvisionen och nuvarande etappmål kräver en kombination av effektiva åtgärder på både kort och lång sikt, för att uppnå en säker trafik med fyrhjulingar, mopedbilar, traktorer och motorredskap, säger utredningsledare Jörgen Persson Trafikverket.

Rapporten pekar ut sex prioriterade insatsområden för fyrhjulingar:

Ökad användning av hjälm: 4 av 10 omkom på grund av huvudskada.
Ökad användning av störtbåge: 7 av 10 omkom i en olycka där fyrhjulingen välte vid trafik på väg.
Ökad användning av alkolås: 7 av 10 omkomna förare var alkohol- eller drogpåverkade.
Minskad användning av terränghjulingar på allmänna vägar: Fyrhjulingar registrerade som terränghjulingar får normalt bara köras på enskild väg och korsa allmän väg. Det är därför oroande att nästan 4 av 10 omkomna på terränghjuling omkom på en väg med statlig eller kommunal väghållare.
Minskad användning av fyrhjulingar av barn: 1 av 10 förare som omkom var under 16 år.
Förbättrad information och ökad utbildning i riskmedvetenhet och säker körning: Reglerna för fyrhjulingar är komplicerade, och det finns stor okunnighet om vad som gäller och om konsekvenserna av att inte följa reglerna.

– Många dödsolyckor med fyrhjulingar kan undvikas om föraren använder hjälm och har en fyrhjuling försedd med en störtbåge som ger ett överlevnadsutrymme om den välter vilket är vanligt vid dödsolyckor, säger Jörgen Persson.

För mopedbilar pekas följande insatsområden ut:

Ökad användning av bälte: Endast en av de fyra som omkom i olyckor med mopedbil under perioden 2008–2017 använde bilbälte. Bältespåminnare bör införas.
Förbättrad fordonssäkerhet: Mopedbilar behöver ha bättre krocksäkerhet och körsäkerhet, exempelvis krav på vinterdäck.
Möjligheten att införa kontrollbesiktning: Det finns inget krav på kontrollbesiktning av mopedbilar. Effekten av ett sådant krav bör utredas.

Medverkande organisationer: Trafikverket, Transportstyrelsen, Arbetsmiljöverket, SLU Alnarp, SLU Umeå, ML Maskinleverantörerna, Dealy Sweden AB, LRF, SKR, TFF Trafikförsäkringsföreningen, Folksam, Säker skog, Svensk maskinprovning, Maskinentreprenörerna ME, NTF, Polisen Utvecklingscentrum Mitt, Kommunal, Norra skogsägarna, Lantbrukets arbetsmiljökommitté (LAMK).

Bild av Dimitris Vetsikas från Pixabay