Nyheter

Tidigare europaväg genom Umeå ska byggas om

När ringledens sista etapp är klar, ska Umeå kommun ta över väg 503, den före detta europavägen, på sträckan från Tegsrondellen till Ersbodarondellen. Ambitionen är att ge plats för nya bostäder, för gående, cyklister och kollektivtrafik i trevlig stadsmiljö och med en förbättrad luftmiljö. Planen är att omvandla väg 503 genom Umeå till en stadsgata.

Som ett underlag till den framtida utformningen har en Trafikutredning genomförts för sträckan.

Arbetet med omvandlingen och förtätningen har samlats i ett projekt som getts namnet ”Innanför ringleden”. Kommunfullmäktige godkände stadsutvecklingsprogrammet Innanför ringleden 2018 och denTrafikutredning som nu genomförts har bedömt konsekvenserna som Stadsutvecklingsprogrammet får på den framtida utformning av väg 503.

Trafikutredningen har gjort vissa konstateranden och utifrån det tagit fram principförslag hur man kan omvandla väg 503 till en stadsgata med mer utrymme för de hållbara trafikslagen gång, cykel och buss. Tekniska nämnden har godkänt Trafikutredningen för väg 503 som ett underlag i det fortsatta arbetet. Nämnden gör inga ställningstaganden i det här skedet.

Några av slutsatserna i utredningen är att frisk luft är en förutsättning för stadsutveckling och då behöver kommunens mål om hållbart resande uppnås, vilket i sig är en utmaning. Det finns ett behov av att skapa hållbara och långsiktiga lösningar på framkomligheten i ett växande Umeå. Gör man inte dessa satsningar försämras framkomligheten med trängsel som följd. Dagens Tegsbro är byggd utifrån biltrafikens behov och ska man också prioritera de hållbara färdsätten, som idag har begränsad plats på bron, måste en ny bro byggas.

– Genom att omvandla väg 503 till stadsgata får Umeåborna tillbaka en central del av staden som kan utvecklas till hållbara stadskvarter.Nästa steg blir att ta fram övergripande scenarios samt etappindelningar som ska visa på vilka alternativ som finns, vilka beslut som behöver tas och när samt vad de kommer att leda till för åtgärder och kostnader, säger tekniska nämndens ordförande Lena Karlsson Engman (S).

– Omvandlingen av väg 503 kräver att vi beaktar många aspekter. Därför är det viktigt att vi får arbeta fram ett bra beslutsunderlag, säger Karin Isaksson, teknisk chef, Umeå kommun.

Ombyggnaden kan påbörjas först efter 2021 när Västra länken och hela ringleden runt Umeå tätort beräknas vara klar. Det finns inget beslut ännu om när ombyggnaden av gatorna ska påbörjas och vilka sträckor som först ska byggas om.

Bilden:
Karta över aktuella detaljplaner och utredningar.
Bild: Umeå kommun