Nyheter

MRF: ”För lite satsningar på väg”

Av Trafikverkets Genomförandeplan som publicerades 27/2 framgår att under perioden 2020-2025 satsas 87,7 mdr kr på investeringar i järnväg och endast 26,2 mdr kr på investeringar i väg.

Detta är en orimlig fördelning mot bakgrund av hur transporter går till i verkligheten, menar MRF i en kommentar i ett pressmeddelande..

Ca 132 mdr personkilometrar utförs på väg medan endast ca 14 mdr personkilometrar utförs med järnvägstrafik. I stora delar av landet utförs nästan allt resande med vägtrafik.

– Omfattande kritik har framförts mot att så mycket resurser läggs på investeringar med lågt eller t o m negativt samhällsekonomiskt värde medan viktiga väginvesteringar som t ex Tvärförbindelse Södertörn och Östlig Förbindelse i Stockholm hela tiden skjuts på framtiden.

– Ur trafiksäkerhetssynpunkt är t ex Trafikverkets långsamma utbyggnad av mötesseparering på alla vägar med mycket trafik oacceptabel, säger Charlie Magnusson på MRF i en kommentar.

Bild av Luc De Cleir från Pixabay