Nyheter

Sweco planerar ny bangård för Västlänken

När Västlänken öppnas förändras trafikeringen i Göteborgsområdet. Trafikverket har därför gett Sweco i uppdrag att ta fram en järnvägsplan, inklusive miljökonsekvensbeskrivning och systemhandling för en ny bangård som kommer att rymma 2 000 tågmeter uppställningsspår uppdelade på fyra 250 tågmeters spårlängder.

Anläggningen i Lärje ska också utformas för att klara en eventuell framtida utbyggnad motsvarande 1 000 tågmeter uppställningsspår. I uppdraget ingår också att ta fram förfrågningsunderlag för totalentreprenad och byggplatsuppföljning. Uppdraget är ett i raden av flera järnvägsuppdrag som Sweco vunnit de senaste månaderna.

– Utmaningen i det här uppdraget är att hitta rätt lösning för tågen på en begränsad yta. Vidare ska byggnationen av bangården också planläggas för att orsaka så lite friktion som möjligt med den samtidiga byggnationen av Västlänken, säger Jan Thulin, vd för Swecos järnvägsverksamhet.

Planen kommer att bli föremål för samråd hos olika berörda myndigheter, fastighetsägare och andra intressenter. En viktig fråga i arbetet med järnvägsplanen är hållbarhetsaspekterna.

– Det här är ett spännande och komplext uppdrag som kräver stort hänsynstagande till miljön. Vi kommer i inledningen av uppdraget ha ett målbildsseminarium där hållbarhetsaspekterna tas upp och även ta fram en klimatkalkyl som blir viktig för hållbarheten i såväl utformningen som själva byggandet av bangården, förklarar Maria Fransson ansvarig för uppdraget på Sweco.

I och med det nya uppdraget fortsätter Sweco sin expansion inom järnvägsområdet och det kommer även bli fråga om att nyrekrytera till Göteborgskontoret. I uppdraget kommer flertalet av Swecos experter involveras. Utöver kompetens inom järnväg deltar Swecos specialister inom miljö, VA, anläggning, landskapsarkitektur, energi och samhällsanalys.

Swecos uppdrag, som är värt ca 31 miljoner kronor, startar i februari och förfrågningsunderlaget ska vara klart i slutet av 2022. Byggplatsuppföljningen kommer sedan att pågå fram till 2026.