Nyheter

Sveriges största spårkryss byggdes i Åby

Som en förberedelse för Ostlänken har Sveriges största spårkryss byggts på södra stambanan vid Åby utanför Norrköping. Entreprenören hade ett fönster 54 timmar för monteringen.

Ostlänken kommer att byggas med två nya spår vid sidan av den befintliga Södra stambanan. I Åby utanför Norrköping innebär Ostlänkens dragning att befintliga industrispår som ansluter till hamnen i centrala Norrköping skulle skäras av. Därför byggs Kardonbanan som ersätter de tidigare industrispåren.

Kardonbanan kommer att ansluta till den befintliga Södra stambanan i Åby. Trafikverket har sett över spårkonfigurationen i Åby så att anslutningen mellan Södra stambanan och Kardonbanan blir optimal. Dels har man rivit ett antal gamla växlar, flyttat några växlar och anlagt nio nya växlar, varav fyra ingår i det nya spårkrysset.

Till detta kommer diverse spårarbeten och signalarbeten i växlar och flytt av tre signaler. Dessutom har befintliga kontaktledningsbryggor och deras placering setts över och ett antal nya kontaktledningsbryggor och ny kontaktledning har monterats.

Spårkryss för effektiv växling

Spårkrysset vid Åby är 118 meter långt och åtta meter brett. Det består av ett antal växlar som gör det möjligt för tåg att växla från ett spår till ett annat där spår korsar varandra.

– Spårkryss används för att få effektiv växling mellan flera spår. Det behövs för att trafiken mellan Södra stambanan och Kardonbanan ska flyta enkelt, förklarar Youseff Hassib, projektledare på Trafikverket.

När spårkrysset skulle monteras hade entreprenören ett fönster på 54 timmar till sitt förfogande då trafiken på södra stambanan var avstängd.

– Vid ett sådant trafikstopp finns inga marginaler. Varje minut som tiden överskrids kan innebära en minuts tågförsening som sedan kan leda till ytterligare förseningar på andra håll. Men entreprenören Scandinavian Track Group gjorde jobbet så att inga tågförseningar förekom, säger Youssef Hassib.

Varm sommar

Sommaren 2018 var väldigt varm och det var eldningsförbud i stora delar av landet. Det ledde till extra försiktighetsåtgärder vid växelarbetena vid Åby.

– En del arbeten krävde öppen låga. Vi hade då extra beredskap med mycket vatten tillgängligt vid arbetsområdet för att kunna hantera en eventuell brandspridning. Det var en oplanerad svårighet, men allt gick bra utan incidenter, konstaterar Youssef Hassib.

Kardonbanan, som är en godsjärnväg mellan Åby och Händelö, är planerad att tas i drift senare i år. Ostlänken är en 16 mil lång ny järnväg mellan Järna och Linköping. Förberedande arbeten pågår och själva byggnationen planeras starta 2024 och Trafikverket räknar med att den ska stå klar 2035. Ostlänken byggs för persontåg med en maxhastighet på 250 kilometer i timmen. Den ska göra det lättare att ta sig mellan orterna Linköping, Norrköping, Nyköping, Södertälje och Stockholm.

FAKTA I KORTHET:

Växelarbeten inför Ostlänken, Åby, Norrköping

Tidplan: oktober 2017-juli 2019

Byggherre: Trafikverket Region Mitt

Generalentreprenör: Scandinavian Track Group AB

Kostnad: 27 Mkr

På bilden: Entreprenören STG hade 54 timmar på sig att riva gamla spår och växlar och anlägga det nya spårkrysset.

Foto: STG AB