Nyheter

Stora fördelar med schaktfria ledningsdragningar

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) använder sedan många år schaktfri ledningsdragning när det är fördelaktigt. Tekniken utvecklas hela tiden och det gäller att hålla sig ajour och att överväga schaktfri metod tidigt i varje projekt

– Sammanfattningsvis kan man säga att vi framför allt använder schaktfria metoder där det är hög trafikbelastning, alltså när trafiksituationen är komplicerad, vid hög föroreningsgrad i marken och för överföringsledningar på längre sträckor, både ledningar för färskvatten och avloppsvatten, säger Mats Norberg, Gruppchef Projekt vid NSVA med huvudkontor i Helsingborg.

Byggtiderna förkortas

Schaktfri ledningsdragning innebär att byte och renovering av ledningar i marken kan göras utan att trafiken och tredje man störs i onödan, att byggtiderna förkortas och att ekonomin och miljön gynnas. Man slipper kostnader för schaktning och spontning och slipper även återställande av asfalt, stensättningar, gräsmattor och planteringar. Arbetena utförs ”från sidan” i förekommande fall från klart definierade och begränsade schakt.

– Miljön är en viktig parameter som kan få oss att välja schaktfritt även om det är något dyrare än konventionell schaktning. Dels med tanke på vad entreprenadmaskinerna påverkar men även vad bilköer släpper ut.

Det finns en lång rad schaktfria tekniker vid nyförläggning av VA-ledningar. Styrd borrning och rörtryckning är några när det gäller rördragning i jordmaterial, men det finns också schaktfria borrmetoder för bergmaterial.

– Styrd borrning använder vi gärna under till exempel motorvägar, vattendrag och stenmurar.

NSVA nyttjar flera av teknikerna beroende på förhållandena i respektive projekt.

Inte givet vad som är bäst

– Det gäller att tidigt utreda ordentligt vilken metod för ledningsdragning som är bäst, säger Mats Norberg, som påpekar att det faktiskt finns tillfällen då schaktmetoder är att föredra och rent av står sig vid en ekonomisk jämförelse. Till exempel när det gäller en del trycksatta ledningar.

Just nu genomför NSVA ett projekt i Gasverksgatan i centrala Helsingborg. Det är framför allt  dricksvattenledningen från 1947 som byts ut respektive renoveras. I det här arbetet används schaktfria metoder, bland annat relining av en gammal vattenledning av gjutjärn. Det sker genom att ett antal punktschakter görs längs den 700 meter långa gatan så att man ska kunna komma ner till ledningarna, men att man slipper gräva upp hela gatans sträckning. Också en del av spillvattenledningen relinas.

Arbetena förflyttar sig efter hand längs gatan och fyra till fem punktschakter tas upp åt gången. Efter hand tas nya schakter upp och andra återfylls för att störningarna ska bli så små som möjligt.

Sju kommuner i samverkan

NSVA bildades 2009 av de skånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Sedan årsskiftet 2020 är även Perstorps kommun delägare. Bolaget sköter medlemskommunernas VA-verksamhet, vatten och avlopp. Varje kommun bildar ett eget VA-kollektiv och står för sina respektive kostnader för exempelvis ledningsnät, anläggningar, investeringar och kundfakturering. Det innebär att VA-taxan är olika i kommunerna.

PÅ bilden: NSVA valde schaktfria metoder vid byte och renovering av ledningar i Gasverksgatan i Helsingborg. Här ses gruppledaren Mats Norberg och projektledare Eva Miltorp vid en grop där man ser hur den gamla ledningen infordrats med formpressad pe-lednining (blå). Metoden innebär att hela gatan i bakgrunden inte behövt grävas upp och där trafiken har kunnat rulla på.

Foto: Gösta Löfström