Nyheter

Tjänsteresor med tåg ökade i Region Stockholm 2019

– Tydliga politiska signaler har lett till färre resor med flyg och fler resor med tåg. Det är verkligen glädjande och visar att det gör skillnad att Miljöpartiet är med och styr, säger Tomas Eriksson (MP) kollektivtrafik- och miljöregionråd.

Efter att ha ökat under lång tid minskade klimatpåverkan från tjänsteresor med elva procent i Region Stockholm under 2019. Färre flygresor och fler resor med tåg är receptet.

Långt fram i klimatarbetet

Region Stockholms hållbarhetsredovisning för 2019 stärker bilden av en region som ligger långt fram i klimatarbetet. Målet att minska utsläppen av växthusgaser från de egna verksamheterna med minst 50 procent 2021 jämfört med 2011 nåddes nästan redan ifjol då minskningen var 48 procent.

Trots ambitioner att minska regionens tjänsteresor med flyg har utvecklingen tidigare gått åt fel håll. Nu har trenden vänt.

– Vi har tidigare år varit väldigt kritiska till att regionen inte lyckats vända utvecklingen. Nu ser vi att trenden för första gången pekar åt rätt håll, det är ett fint kvitto på vårt första år vid makten, säger Tomas Eriksson (MP)

Tjänsteresor med tåg ökar

Tjänsteresorna med tåg har ökat från 51 till 59 procent av resorna. Samtidigt har utsläppen från tjänsteresor minskat med elva procent. Sammantaget har utsläppen per kilometer minskat med sju procent sedan 2016.

– I år kommer dessutom nya riktlinjer för tjänsteresor, i dem ska större klimathänsyn inkluderas. I och med det tar vi nästa steg så att ännu fler ska välja att resa med tåg eller göra videosamtal istället för att flyga, säger Tomas Eriksson (MP)

Några resultat ur Hållbarhetsredovisningen 2019:

Mål: År 2021 har landstingets utsläpp av växthusgaser minskat med minst 50 procent i jämförelse med år 2011 

2019: Minskat med 48 % jämfört med 2011

Mål: År 2021 har landstingets klimatpåverkan från utsläpp av anestesigaser minskat med 40 procent i jämförelse med år 2011.

2019: Minskat med 44% sedan 2011.

Mål:År 2021 har landstinget effektiviserat textilhanteringen samt minskat miljöpåverkan från användningen av engångs- och flergångstextiler.

2019: Användningen av engångstextilier har minskat med 1 %. Användningen av engångsoperationskläder har minskat med 18%. 32% an engångsbäddtextielier är biobaserade.

Mål: 50 procent ekologisk mat 2021.

2019: 42 % ekologiskt. Delmålet för 2019 var 45 %, så det har inte nåtts. Beror framförallt på att vissa avtal ännu inte omförhandlats och därmed har krav på 50% ekologiskt inte kunnat ställas. Men det kommer ske innan 2021.

Mål: Mängden matsvinn ska ha minskat med 40 procent år 2021 i jämförelse med 2017.

2019: Mängden matsvinn har minskat med 14% sedan 2017. För att nå målet behöver minskningen vara 40%, långt kvar. SÖS dock bra exempel, har minskat sitt matsvinn med mer än 75 % på bara 2 år.

Mål: År 2021 sker landstingets transporter till 95 procent med förnybara

2019: Andelen förnybara drivmedel är 89%

Mål: År 2021 har klimatpåverkan från landstingets tjänsteresor minskat med 25 procent i jämförelse med år 2016.

2019: Minskat med 11 procent från föregående år. Andelen tågresor har gått från 51 till 59 procent av tjänsteresorna mellan 2018 och 2019. Utsläppen per kilometer har minskat med 7 procent sedan 2016.

Bild av Erich Westendarp