Nyheter

Skanska färdigställer järnvägen Stenkumla-Dunsjö 18 månader före tidsplan

När järnvägen mellan Stenkumla och Dunsjö söder om Hallsberg skulle byggas ut till dubbelspår lyckades Trafikverket och totalentreprenören Skanska färdigställa entreprenad 18 månader före tidplanen.

Den cirka fem mil långa järnvägssträckan från Hallsberg och söderut till Degerön är en del av Godsstråket genom Bergslagen. Sträckan har varit en flaskhals och den byggs därför nu ut till dubbelspår. Hela sträckan ska vara klar 2028.

Sträckan Stenkumla-Dunsjö är en 13 kilometer lång deletapp i projektet. Förutom dubbelspår längs sträckan har det byggts sju broar, nio kilometer väg och åtgärder för att minska buller. I samband med utbyggnaden drogs spåret om i en rakare linje på vissa sträckor.

Totalentreprenad gav tydlig styrning

Tillsammans lyckades Trafikverket och entreprenören Skanska färdigställa entreprenaden 18 månader tidigare än beräknat.

– Skanskas framdrift var snabbare än vad vi räknat med och vad vi är vana vid. Från deras sida fanns en tydlig styrning som innebar att snabbare byggnation medförde ökad vinst. Projektet kännetecknades av god samverkan, vilket också påverkade effektiviteten, säger Linda Lingdell, projektledare på Trafikverket.

Utbyggnaden till dubbelspår mellan Stenkumla och Dunsjö var en av de första totalentreprenaderna på järnväg som Trafikverket beställt. Det bidrog till att projektet kunde slutföras tidigare än beräknat. En fördel med totalentreprenad är enlig Linda Lingdell tidsvinsten som uppstår när man inte behöver göra ytterligare en upphandling.

– För entreprenören är det positivt att vara med från ett tidigt skede, och att få ta ett helhetsansvar, från projektering till färdig produkt. Det blir större fokus på att bygga snabbt och till låg kostnad.

Effektivt nytänkande

Ett exempel på nytänkande som bidrog till det tidigare färdigställandet är hanteringen av makadam. Traditionellt när man bygger järnväg så läggs spåret först och därefter kör ett makadamtåg längs spåret och fyller ut med makadam.

– Den här gången tänkte vi annorlunda. Nu lade vi i stället ut makadam innan spåren byggdes. Det blev både billigare och effektivare, berättar Linda Lingdell.

Varje sommar stängdes tågtrafiken av under fem veckor. Dessa avstängningar utnyttjades effektivt genom att arbetet då pågick dygnet runt. Övrig tid passerade tågen byggplatsen på det existerande spåret.

– Hastigheten på intilliggande spår var nedsatt till 70 kilometer i timmen. Det fanns tydliga skyddsanordningar för att visa var gränsen gick för skyddszon och för trafikerat spår.

Miljöhänsyn

Inför projektet byggdes dammar för att fördröja dagvattnet från bygget och filtrera bort eventuell grumling innan vattnet rann ut i de omgivande vattendragen. Dammarna har lämnats kvar för att kunna ta hand om utsläpp vid en eventuell olycka. Dessutom är dammarna bra för djurlivet i anslutning till järnvägen. Tanken var att kompensera för de ingrepp i ekosystemet som projektet innebar.

FAKTA:

Utbyggnad dubbelspår Stenkumla-Dunsjö

Tidplan: november 2014–hösten 2017

Byggherre: Trafikverket

Totalentreprenör: Skanska

Kostnad: 398 Mkr