Nyheter

SKR: ”Staten måste ta större ansvar för regionala flygplatser”

De regionala flygplatserna räknar med stora underskott till följd av covid-19 och på många håll riskerar flygplatser att stängas. SKR kräver nu att staten tar ett utökat ansvar.

– Flygtransporterna är ett nationellt intresse och behöver fungera i hela landet. Utan ekonomiskt stöd från staten är risken stor att flera regioner inom kort står helt utan fungerande flygplatser, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

I en hemställan till regeringen kräver SKR att staten beslutar om ett riktat ekonomiskt stöd till alla icke-statliga flygplatser som täcker det driftsunderskott som uppstått på grund av pandemin. De regionala flygplatserna räknar med ett underskott på ca 275 mkr som direkt följd av covid-19 och på många håll riskerar flygplatserna nu att stängas på grund av bristande ekonomi. Den reguljära flygtrafiken har i princip upphört och det finns en överhängande risk att återtagningen av flygtrafik tar lång tid. SKR vill därför att regeringen inför trafikplikt på flertalet regionala flygplatser i landet.

De regionala flygplatserna är också av avgörande betydelse för krisberedskapen. I dag ger staten beredskapsersättning till elva utpekade beredskapsflygplatser, men i verkligheten bidrar praktiskt taget alla flygplatser till att säkerställa akuta patientflygningar och flygtransport för myndigheter som till exempel Sjöfartsverket, Kustbevakningen och MSB.

– De regionala flygplatserna har stor betydelse för svensk krisberedskap. Om flygplatserna tvingas att stängas riskerar vi att stå utan landningsbanor för rent livsviktiga flygningar. Det skulle kunna få förödande konsekvenser vid exempelvis nästa stora skogsbrand, säger Gunilla Glasare.

SKR anser att i princip alla statliga och regionala flygplatser bör vara beredskapsflygplatser med ekonomisk ersättning från staten, och kräver därför att Trafikverket ser över detta i sitt pågående regeringsuppdrag om beredskapsflygplatser.