Nyheter

Svensk Sjöfart: ”Det är helt centralt för passagerarrederiernas överlevnad med en tillfällig sjöfartsstödsförordning”

Mikael Larsson (C) och Helena Lindahl (C) har skrivit varsin skriftlig fråga om möjlighet till tillfällig sjöfartsstödsförordning. Förordningen är nödvändig för att den svenska sjöfarten ska kunna konkurrera med andra EU-länders fartyg och fungerar inte förordningen riskeras omfattande uppsägningar och en stor andel av dagens svenskflaggade fartyg att tvingas till utflaggning.

Covid-19 har gett en allvarlig påverkan på passagerartrafiken och fler fartyg tvingas ställa in all trafik.

– Risken är stor att nuvarande utformning av sjöfartsstödet gör att rederier går under, och då hjälper dessvärre inte kloka åtgärder som korttidspermitteringar. Om rederier dukar under eller kraftigt drar ned på trafiken kommer många jobb att försvinna, och det i sin tur orsakar negativa effekter för turism, besöksnäring, svensk industri och konkurrenskraft. Det är viktigt att komma ihåg då sjötransporterna är en betydelsefull kugge för både transporter av gods och passagerare till och från Sverige. Kommer ministern och regeringen att initiera tillfälliga ändringar i sjöfartsstödet?, skriver Helena Lindahl och Mikael Larsson i sina skriftliga fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström välkomnar att frågan om tillfälligt sjöfartsstödsförordning lyfts.

– Det är helt centralt för passagerarrederiernas överlevnad och möjlighet att bidra till Sveriges återhämtning, dels som industrination och dels som besöksnation efter covid-19, att regeringen beslutar om en tillfällig sjöfartsstödsförordning. Sjöfarten transporterar vanligtvis 90 procent av alla varor som exempelvis livsmedel och mediciner samt cirka 30 miljoner passagerare varje år till och från Sverige; om vi vill att dessa samhällsviktiga sjötransporter ska vara fortsatt möjliga att genomföra måste ett beslut tas skyndsamt. Vi ser fram emot Tomas Eneroths svar och hoppas att regeringen förstår innebörden för AB Sverige av den allvarlig situation rederierna befinner sig i på grund av covid-19 och den möjlighet som en tillfällig sjöfartsstödsförordning ger, säger Rikard Engström.

Anders Hermansson, vice VD på Svensk Sjöfart, menar att förberedelser för beslutet redan finns och att förhoppningen därmed är att regeringen tar ett beslut som gör att svenska passagerarrederier kan överleva trots covid-19.

– Redan tidigt förbereddes ett underlag för tillfällig sjöfartsstödsförordning av Delegationen för Sjöfartsstöd, vilket möjliggör beslutet. Sjötransporter är viktiga för besöksnäringen och turismen. Genom att se till att sjöfarten inte går under undviker man inte bara negativa konsekvenser för varor och möjlighet till persontransport, men även för dessa näringar. Vår förhoppning är att regeringen nu tar rederiernas rop på hjälp på allvar och drar nytta av att andra myndigheter redan agerat så att ett beslut är möjligt att tas inom kort. Vi är tacksamma för att regeringen och myndigheter har gjort vissa justeringar för sjöfarten, men utan en tillfällig sjöfartsstödsförordning är vi rädda för att dessa justeringar har gjorts förgäves, säger Anders Hermansson.