Nyheter

Aktionsplan för trafiksäkerhet är igång

Trafikverket har tillsammans med 13 andra aktörer angett 111 olika åtgärder som ska genomföras 2019–2022, för ökad trafiksäkerhet. Om alla åtgärderna i planen genomförs, kan 40–50 liv räddas varje år.

De gemensamma ambitionerna är samlade i en aktionsplan för säker vägtrafik 2019-2022. Varje år ska Trafikverket göra en uppföljning av utfallet; nu är den första uppföljningen klar. Drygt 80 procent av de planerade insatserna löper på enligt plan. Det är 82 insatser av de 102 som skulle påbörjats år 2019.

 • 82 insatser är påbörjade och fortlöper enligt plan
 • 16 insatser är pausade/fortlöper inte enligt plan
 • 4 insatser är inte påbörjade/utgår
 • 9 insatser påbörjas år 2020 eller senare, enligt plan

– Aktionsplanen för säker vägtrafik 2019–2022 är ett sätt att samla och synliggöra de insatser som olika aktörer inom trafiksäkerhetssverige gör i det korta perspektivet, säger Marie Hagberg Backlund, avdelningschef på Trafikverket. Dessa insatser har stor betydelse; om alla åtgärderna i planen genomförs, kan vi rädda 40–50 liv per år, räknat från 2022.

Alla aktörerna bakom aktionsplanen har startat insatser 2019

Aktionsplanens prioriterade insatsområden är rätt hastighet, nykter trafik och säker cykling. Under 2019 har samtliga aktörer påbörjat en eller flera av sina åtgärder. Här är några av insatserna som startat 2019:

Rätt hastighet

 • Stockholms stad genomförde en hastighetsöversyn och inför 30, 40, 60 och 80 km/tim på stadens huvudvägnät fram till år 2026.
 • Trafikverket fortsatte arbetet med att anpassa hastighetsgränserna till vägens utformning, inom det statliga vägnätet. Under 2019 innebar det sänkt hastighetsgräns på 111 mil väg och höjd hastighetsgräns på 9 mil väg.
 • Transportstyrelsen har infört hårdare praxis vid varningsbeslut för körkort och påbörjade en uppföljning av effekterna av att utfärda varning vid mindre allvarliga trafikbrott.

Nykter trafik

 • MHF genomförde olika kommunikationsinsatser för nykter trafik.
 • Polismyndigheten ökade sina alkohol- och narkotikakontroller av förare.
 • Trafikverket har infört en kontrollplats för nykterhetskontroll i Göteborgs Energihamn. 

Säker cykling

 • Göteborgs stad fortsatte arbetet med att få ner den verkliga hastigheten till 30 km/tim vid gång-och cykelpassager.
 • NTF fortsatte med observationsstudier av hur kommuners och Trafikverkets underhåll av cykelvägar stämmer överens med de krav som ställs på vinterväghållning och barmarksunderhåll av cykelvägar.
 • Stockholms stad införde sopsaltning som en del i den ordinarie vinterväghållningen på delar av pendlingsnätet.

Läs mer i uppföljningsrapporten aktionsplan för säker vägtrafik 2019–2022