Nyheter

INHOUSE TECH konstruerar Kålleredsmotet

Inhouse Tech konstruerar Kålleredsmotets tredje bro på uppdrag av Implenia Sverige AB. Bron som är tänkt att avlasta motet byggs i direkt anslutning till de två befintliga broarna och kommer byggas över väg E6 där 49 500 fordon passerar varje dygn.

Bron består av prefabricerade slakarmerade betongbalkar som läggs upp på platsgjutna ramben. När väl samtliga balkar är på plats gjuts en överbyggnadsplatta ovan balkarna så att man i slutstadiet erhåller en plattramskonstruktion med fri spännvidd på 27m.

För att de prefabricerade balkarna ska klara gjutlasten har man varit nödgade att konstruera ett temporärt mellanstöd som anordnas i mittskiljeremsan. Detta rivs då bron är färdigställd.

Projektets fokus är att inkräkta på trafiken i minsta möjliga mån vilket innebär att samtliga arbeten som påverkar trafiken måste ske nattetid mellan 22.00-05.00. Under denna tid kommer väg E6 i vissa fall vara helt avstängd och trafiken kommer ledas via ramperna förbi arbetsområdet.

Det andra stora fokusområdet har varit att åstadkomma en så bred passage som möjligt för trafiken på väg E6 för att möjliggöra framtida breddningar av vägen.

I projektet ingår även kantbalksbyten på de befintliga broarna samt anslutande stödmurar till ny bro.

På arbetsområdet har man i dagsläget börjat slå spont för att kunna bygga bottenplattor och ramben.