Nyheter

Ny stor undersökning om brandskydd på företag väcker både oro och frågor

Brand hamnar högt upp på listan när vd:ar och säkerhetschefer listar de största riskerna för företaget. Ändå uppger nästan hälften av de tillfrågade att det finns brister i det systematiska brandskyddsarbetet. Det visar en undersökning som brandskyddsföretaget Presto gjort.

Bränder skördar ett 100-tal liv varje år och skadorna kostar samhället åtskilliga miljarder varje år. Försäkringsbolagen betalar ut sex miljarder per år för ersättningar av skador och beloppet har de senaste tre åren stigit med över tio procent årligen.

– Utvecklingen går framåt på så många områden men när det gäller brandskyddet går vi dessvärre bakåt i utvecklingen. Dödstalen har ungefär legat på samma nivå i flera år och kostnaderna för bränder ökar, säger Daniel Friberg som är kommunikationschef på brandskyddsföretaget Presto.

Att det finns mycket i övrigt att önska när det gäller brandskyddsarbetet är något som bekräftades i den undersökning som Presto genomförde under våren. Ett 100-tal vd:ar och säkerhetschefer intervjuades i telefon om deras brandskydd. Brandrisken hamnade i topp bland säkerhetschefer och på tredje plats bland vd:ar. Ändå rapporterar fyra av tio att det finns brister i företagets strategiska brandskyddsarbete. Nästan hälften av företagen saknade en brandskyddspolicy och en av fyra vd:ar var dåligt insatta i riskanalysen när det gäller brand.

– Vi som dagligen träffar företag och organisationer, upplever dessvärre att en stor del av detta är något som allt för ofta hamnar ”mellan stolarna”. Framför allt är det vanligt med otydliga ansvarsroller, att ingen känner sig utpekad som ansvarig, och att man är dålig på att informera och utbilda sin personal.

Enligt lag är alla fastighetsägare skyldiga att arbeta med ett systematiskt brandskyddsarbete. Det krävs ett organiserat och proaktivt arbete för att en brand över huvud taget inte ska uppstå. Bland annat bör en riskanalys göras. Det ska också finnas en person som är utsedd som ansvarig för brandskyddet i företaget och löpande bör man arbeta med utbildning och se över sin beredskap i organisationen.

Coronautbrottet

Undersökningen genomfördes under februari månad. I samband med intervjuerna fick respondenterna möjlighet att ange om det var någon annan risk som var särskilt oroande. 1 av 100 angav coronaviruset.

Sammanfattning av undersökningsresultat

  • Bränder anses som den allra största risken för företaget enligt säkerhetschefer. Bland vd:ar hamnar brandrisken på tredje plats, efter marknadsrisk och personalrisker.
  • 1 av 100 angav coronautbrottets påverkan som en risk man oroar sig för
  • Fyra av tio vd:ar uppger att de ser brister i sitt systematiska brandskyddsarbete
  • 43 procent av vd:arna uppger att det saknas en brandskyddspolicy.
  • En av fyra, 23 procent, av vd:arna är dåligt insatta kring riskanalys – man har inte tagit del av den eller så vet dom inte om det finns en sådan.
  • 26 procent av vd:arna uppger att de har brandövningar sällan och 40 procent uppger att de har utbildningar mycket sällan

Undersökningen

Undersökningen är genomförd via PFM Research under februari och mars 2020 där totalt 100 djupintervjuer genomfördes över telefon. Ett slumpmässigt urval av personer inom ledande ställning på företag har gjorts. Respondenterna har rollen som vd, säkerhetschef eller förvaltningschef och arbetar på företag som har en omsättning på minst 50 miljoner kronor och som har en verksamhet som innefattar lagerhållning eller tillverkning.