Nyheter

Planeringen av ny järnväg mellan Gävle och Kramfors pågår för fullt

Trafikverket föreslår en strategi där utbyggnaden ska ske i en viss ordning för att ge de positiva effekterna, minskade restider och ökad trafik, så snabbt som möjligt.

Sträckan Gävle–Kramfors föreslås byggas om för att möta behov från resenärer och näringsliv och för att minska restiderna. Det finns ett mål om att få ner restiden mellan Gävle och Sundsvall till mindre än en timme med direkttåg utan stopp. Syftet är att person- och godstransporterna ska fungera hållbart och effektivt.

Nu har Trafikverket tagit fram ett förslag till strategi och utbyggnadsordning för ny järnväg på sträckan Gävle–Sundsvall–Härnösand–Västeraspby (norr om Kramfors). Sträckan har delats in i sex etapper, och ordningsföljden har valts för att nå de positiva effekterna så snabbt som möjligt.

Hudiksvall–Sundsvall ger bäst effekt av sex etapper

Här är etapperna listade i den ordning som de ska byggas enligt förslaget (se kartbild):

  1. Hudiksvall (inklusive delen genom Hudiksvall) -Sundsvall
  2. Timrå-Härnösand
  3. Sundsvall-Timrå
  4. Gävle-Söderhamn
  5. Söderhamn-Hudiksvall (exklusive delen genom Hudiksvall)
  6. Härnösand-Västeraspby (norr om Kramfors)

Hudiksvall–Sundsvall bedöms vara den etapp som ger den bästa effekten för hela stråket.

 – Bäst kapacitetsförbättring får vi genom att prioritera utbyggnad av sträckan Hudiksvall–Sundsvall till dubbelspår, eftersom den sträckan har det största kapacitetsproblemet och den lägsta medelhastigheten, och utbyggnaden ger därför möjlighet till stora tidsvinster. Därefter föreslår vi att gå vidare med sträckan Timrå–Härnösand, som bland annat möjliggör kortare restider, ökad kapacitet och transporter med tyngre godståg genom bättre lutningsförhållanden, säger Hans-Olov Åström, senior utredningsledare på Trafikverket.

Utbyggnadsstrategin är ett svar på ett uppdrag i nuvarande nationell infrastrukturplan som går ut på att fortsätta utreda kapacitetsproblem och långa restider längs Ostkustbanan och Ådalsbanan. Detta ska sedan tas med i kommande planeringsomgång och revidering av den nationella planen för infrastrukturen.

– Vi har tittat på dagens trafik, framtida prognoser och tidigare utredningar. Vi har gått igenom hela sträckan station för station, undersökt behovet av nya stationer, plattformar, dubbelspår, befintliga spårlängder, lutningsförhållanden och identifierat ”flaskhalsar”, säger Hans-Olov Åström på Trafikverket.

Arbeta vidare

– Genom hela processen har vi haft möten med de kommuner, regioner, myndigheter och intresseorganisationer som finns i stråket. Därefter har vi sammanvägt all dessa indata och utformat utbyggnadsstrategin och prioritetsordningen för de föreslagna etapperna.

Det är tidigt i processen och förslaget behöver utredas vidare. Nu går förslaget ut på remiss för att förankra prioritetsordningen. När remissomgången och slutredovisningen är klar i slutet av året har Trafikverket ett planeringsunderlag till kommande nationell infrastrukturplan. Regeringen tar sedan beslut om olika sträckor som Trafikverket får i uppdrag att bygga.

Bakgrund

Sträckan har stor betydelse för både gods- och persontrafik längs kusten. Hela sträckan Gävle– Sundsvall är en enkelspårig bana med omfattande blandad trafik som skapar stora och växande kapacitetsproblem. Många delar har låg hastighetsstandard, vilket medför långa restider och risk för kraftiga förseningar. Möjligheten att utveckla tågtrafiken ytterligare är därmed mycket begränsad med dagens anläggning.

I dag pågår utbyggnad till dubbelspår på Ostkustbanan med järnvägsplan för Dingersjö–Sundsvall, 1,5 mil dubbelspår, samt planering för Gävle–Kringlan, fyra mil dubbelspår.