Nyheter

Veidekke bygger om E20

Trafikverket valde att utlösa optionen i befintligt kontrakt som avser ombyggnaden av E20 sträckan Vårgårda-Ribbingsberg. Projektet, som genomförs enligt ett helt nytt förfarande, är en totalentreprenad i samverkan där optionen är värd ca 378 MSEK.

E20 ska på aktuell sträcka på knappt 8 km byggas om till att bli mötesseparerad landsväg med mitträcke, 2+2 körfält med hastighetsgräns 100 km/h. Projektet innebär både breddning av befintlig väg och utbyggnad i ny sträckning.

– Projektet är en del av utbyggnad av E20 genom Västra Götaland som är medfinansierat av flera regionala parter och därför efterlängtat. Det är verkligen glädjande att optionen kunde lösas ut. Projektet genomförs med samverkan hög och vi hoppas hitta förbilligande åtgärder i byggskedet, säger Marita Karlsson, projektledare på Trafikverket. Vi har ett gott samarbete med Veidekke och det blir roligt att få driva ett så nytänkande projekt i mål.

Detta är det första projektet i Sverige åt Trafikverket där entreprenören har ansvarat för framtagandet av vägplan och lokalisering. Veidekke har sedan kontraktet ingicks 2016 tagit fram samrådsunderlag, samrådshandling inklusive lokalisering samt tagit fram vägplan som ligger för fastställelse. För tillfället pågår bygghandlingsprojektering. Byggstart förväntas ske i början av 2021 då vägplanen bör ha vunnit laga kraft.

– Det har hittills varit ett lyckat samarbete där vi nyttjat alla parters kompetens effektivt genom vårt involverande arbetssätt. En stor fördel med denna form av upphandling är att vi nu känner väl till projektet och dess förutsättningar. Det har avgjort placering av ny väg där höga värden i naturmiljö, kulturmiljö och gestaltning varit tungt vägande i valen som gjorts. Även arbetsmiljöfrågorna har vi arbetat med tidigt i projektet där vi tillsammans med Markera och Trafikverket genomfört ett flertal möten som hanterar olika risker i projektet, säger Fredrik Indevall, arbetschef på Veidekke Anläggning.

I projektet ingår även:

parallell lokalväg längs med stora delar av sträckan för att ta bort korsningar i plan och för att möjliggöra sammanhängande gång- och cykelmöjlighetvid sidan av E20

en halv trafikplats med på- och avfartsramper norrut från väg 2504

bullerskyddsåtgärder, planskild gång- och cykelpassage, åtgärder för fauna och nödfickor samt en rastplats

faunabro (övergång för vilda djur) över E20

bro för väg 2504 över E20

ny bro för E20 över Nossan

4 st plattramar under E20