Nyheter

Debatt: ”Fler delade fordon på vägarna”

I den här debattartikel redogör NEVS tillsammans med andra aktörer synpunkter på Bilpoolsutredningen (publicerad i Barometern OT):

”Ju fler fordon som kan delas, desto mer kan vi få ner behovet av egen bil och minska fossilmilen, vilket bidrar till klimatmålen.”

Äntligen kommer svaren från bilpoolsutredningen där man skulle undersöka sänkt moms på bildelning. I andra hand hur parkeringsverktyget kan användas och så till sist införa en lagstadgad definition, för att ytterligare kunna gynna delning av motorfordon.

Och det behövs. Ju fler fordon som kan delas, desto mer kan vi få ner behovet av egen bil och minska fossilmilen, vilket bidrar till klimatmålen. Därför vill vi gynna delade fordon, som då kan utgöra en del av det hållbara resandet ihop med kollektivtrafik, cykel, gång och mikromobilitet.

Tyvärr missade utredningen sin chans att kratta manegen för delade fordon. Bland alla möjligheter såg utredningen mest hinder. I en tid då klimatledarskap behövs ger utredningen rådet till våra politiker att ta ett steg tillbaka. Vi listar här istället vad som behövs för att ta de nödvändiga kliven framåt.

Utredningen utestänger vissa affärsmodeller ur definitionen – öppna istället för en mångfald av delningstjänster. Fordon som delas mellan privatpersoner bygger på existerande fordon och kan ersätta behov av egen bil, precis som fordon som hyrs ut genom en hyrbilsfirma. De är viktiga komplement till fordonspooler, med olika upplägg beroende på behov. För delning av fordon mellan privatpersoner kan en stimulans för uthyrning av fossilfria fordon behöva införas, som ett sätt att gynna den växande andelen förnybart drivna bilar i bilparken.

Utredningen menar att delade fordon inte är kollektivtrafik – trots att andra EU-länder tolkar det annorlunda och ger tjänsterna sänkt moms. Fordon som hyrs ut utan förare, både tillgängligt för alla och som en del i en pool för till exempel en BRF, hyrs ut för att utföra det som kollektivtrafiken inte klarar. De räknas i praktiken dit redan idag genom olika samarbeten mellan bilpooler och bussbolag – därför kan de också räknas som kollektivtrafik och av den anledningen få lägre moms.

År 2016 fattade Belgiens finansministerium beslut om att cykeldelningstjänster skulle räknas in, vilket också gav tjänsterna den lägre momsen. Irland har en halverad moms på korttidshyra av bilar. Här finns alltså en möjlighet att bana väg och Sverige kan gå före. Dessutom omförhandlas direktivet just nu, ta chansen att åka ner och hjälpa till att fatta kloka beslut!

Ge kommuner rätt att reservera platser för alla typer av delade fordon – det ger samhällsnytta. Utredningen vill ge kommuner rätt att fatta lokala beslut om att ge delningsbilar rätt att parkera på reserverade platser på allmän mark, men inte specifika fordon från en viss typ av affärsmodell (stationsbaserad). Man utestänger därmed affärsmodeller för bilpool som är viktiga ur bostadsbyggnadsperspektiv, utan en analys av förlusten det innebär i färre antal byggda bostäder och mindre rättvis tillgång till ytor i staden. Varför? Särbehandlingen av en viss affärsmodell anses inte förenligt med gemensamma behov. Men är det inte dags att göra en modigare tolkning av gemensamt behov? Vartannat hushåll i flerbostadshus äger inte bil, och nyttan i en tid då klimatarbetet behöver skyndas på borde vara minst lika stor av att delade fordon främjas med detta kraftfulla verktyg. Bilpoolsfordon har ofta högre prestanda både inom trafiksäkerhet och miljö. Dessutom är processen med ansökan i varje kommun bökig – ett tillstånd borde kunna få gälla i alla kommuner.

Våra förslag kan hjälpa riksdag och regering att ta ställning i en tid när vi mer än någonsin behöver klimatledarskap – så att förslagen blir den inkörsport till ökad delning av fordon som klimatmålen kräver. En utredning ska underlätta utvecklingen, inte försvåra den.”

Anna Lindén, sakkunnig i mobilitetsfrågor, 2030-sekretariatet

Filippa Borgström, verksamhetsledare, Klimatkommunerna

Charlotte Eisner, Tribe leader Brand Activation, NEVS

Pelle Envall, VD, Trafikutredningsbyrån

Jakob Hammarbäck, Affärsutvecklare, Move About

Johannes Asp, VD, Mobility46

Cathrin Idén, chef för marknad och försäljning, Europcar