Nyheter

750 miljoner euro till fyra av Trafikverkets projekt

EU:s stödsystem för ett sammanlänkat Europa, CEF (Connecting Europe Facility) har beviljat 59 miljoner euro av totalt 750 miljoner euro till fyra av Trafikverkets projekt. CEF Transport är EU:s finansieringsinstrument för utveckling av högpresterande, hållbara och sammankopplade transeuropeiska transportnät.

Trafikverkets fyra projekt som beviljats medfinansiering av EU är:

Utbyggnad till fyra spår av järnvägen mellan Flackarp och Arlöv. Åtgärderna innefattar ombyggnad av plattformar i Burlöv, Åkarp och Hjärup, ombyggnad av järnvägsbro i Alnarp, byggande av cykelvägar samt bullerreducerande åtgärder. Höja kapaciteten och eliminera flaskhalsar, minska bullerstörningar och förbättra tillgängligheten. Medfinansiering: 23 640 000 euro.

Ny linjesträckning för Ostkustbanan.  En järnvägsutredning för 40 km dubbelspår mellan Gävle och Kringlan. Upprätta två järnvägsplaner inklusive miljökonsekvensbeskrivningar och projektledning för sträckan. Syftet är att utreda samhällsekonomiska effekter och övriga effekter på miljö, klimat och tillgänglighet för sträckan. Medfinansiering: 3 550 000 euro.

Västlänken, byggande av 560 meter järnvägstunnel och 130 meter servicetunnel i Göteborg. Byggande av etappen Kvarnberget inom projektet Västlänken. Syftet är att öka kapaciteten genom att ta bort en flaskhals. Medfinansiering: 22 108 104 euro.

Installation av ERTMS fordonsutrustning i Sverige 2020-2023. Syftet är att medfinansiera kostnader för prototypinstallation av ERTMS fordonsutrustning. Det innebär upphandling, typinstallationer för prototyper, tester, godkännanden och certifiering av ERTMS fordonsutrustning. Trafikverkets åtagande i detta projekt är att koordinera bidragshanteringen från EU. Den del av installationskostnaden som inte betalas av EU, betalas av respektive part. Medfinansiering: 9 300 000 euro.

– Utfallet av den senaste ansökningsomgången i CEF visar att Trafikverket har förmågan att få fram bidragsansökningar av hög kvalitet och att Trafikverket har projekt som EU är berett att medfinansiera. Det visar också att vi lyckats få EU-bidrag både till större pågående byggprojekt som strategiska studier samt bidrag till ERTMS-projektet, säger Per Olof Lingwall, nationell koordinator för CEF.

Läs mer om EU-kommisionens CEF-transport utlysningar