Nyheter

Ny omlastningsterminal i Göteborgs Hamn

Mellan Göteborgs hamns container- och roroterminaler färdigställs just nu en helt ny omlastningsterminal. Terminalen kommer att ta emot inkommande skogsprodukter på järnväg från de svenska bruken och lasta om produkterna till containrar för vidare transport ut i världen. Totalt kommer volymer motsvarande mellan 60 och 100 000 tjugofotscontainers att hanteras på terminalen.

Till hösten står Göteborgs hamns nyaste terminalsatsning klar för driftstart. Terminalen, som fått namnet Sveaterminalen kommer att erbjuda 45 000 kvadratmeter terminalyta. Cirka hälften av ytan, 21 600 kvadratmeter, utgörs av världens största lagertält som nyligen uppförts på ytan.

På insidan kommer godset att kunna lastas om väderskyddat till containers, samtidigt som hallen också delvis kommer att kunna användas för viss mellanlagring. Tältet mäter 360 gånger 60 meter och har en nockhöjd på 15 meter. Stålbalkarna som bär upp tältduken väger 450 ton.

– Det är inget campingtält precis, utan en fullt rustad lagerhall som uppfyller alla krav och specifikationer vi ställt, som samtidigt är en kostnadseffektiv lösning, säger Arvid Guthed, hamnutvecklingschef på Göteborgs Hamn AB.

Järnvägsandel i världsklass

Terminalen är järnvägsansluten och rymmer ett 350 meter långt vagnset. Därmed kan känsliga produkter som exempelvis pappers- och massarullar köras på järnväg direkt in i hallen, lastas om från järnvägsvagn till container under tak för att sedan lastas ombord på fartyg.

Idag kommer cirka 60 procent av Göteborgs hamns containervolymer till eller från hamnen på järnväg. Det är en andel som placerar Göteborgs hamn i absolut världsklass på järnvägssidan.

– Det är ett resultat av långsiktiga investeringar i hamnens Railportkoncept som knyter ihop hela Sverige med Göteborgs hamn via järnväg, säger Claes Sundmark, affärsområdeschef på Göteborgs Hamn AB.

Bland investeringarna märks den pågående utbyggnaden till dubbelspår på Hamnbanan, och bygget av Arken Kombiterminal som redan bidragit till en kraftigt minskad lastbilstrafik i Göteborg. En annan satsning är APM Terminals modernisering och kapacitetsökning på APM Terminals järnvägsharpa som lastar och lossar tåg inne i containerterminalen.

Satsning som gynnar klimatet

Göteborgs hamn har också ett av världens mest offensiva klimatmål, där man åtagit sig att minska hela hamnens koldioxidutsläpp med 70 procent till och med 2030. En av nycklarna för att nå målet är att fortsätta satsa offensivt på Railportkonceptet och öka andelen järnvägsburet gods ytterligare.

– I det arbetet passar Sveaterminalen passar väldigt väl in. Med Sveaterminalen ökar järnvägskapaciteten ytterligare och vi kommer att kunna dubbla volymerna av de skogsprodukter som kommer till hamnen i vagnslaster. Det innebär också att kan vi minska hamnens klimatavtryck och ge ytterligare förutsättningar för våra kunder att göra klimatsmarta val, säger Claes Sundmark.

Erfaren operatör

När det gäller driften av terminalen är det en erfaren operatör med många års erfarenhet av omlastningsverksamhet i Göteborgs hamn som åtagit sig uppgiften.

– Med vår erfarenhet och de goda förutsättningar som finns på terminalen för effektiv crossdocking och omlastning för översjögods så kommer detta att bli en stor tillgång för hamnen och svensk skogsindustri. Det innebär också nya arbetstillfällen för oss där vi kommer att öka personalstyrkan med 15-20 personer, vilket är väldigt roligt, säger Mikael Bergman, VD på MIMAB.