Nyheter

Containervolymerna ökar i Göteborgs hamn

Trots den pågående Coronapandemin fortsätter Göteborgs hamns godsvolymer att öka i flera segment. Under det första halvåret 2020 har hanteringen av containrar och energiprodukter i hamnen ökat med 4 respektive 22 procent.

– Tillsammans med våra terminaloperatörer har vi lyckats hålla hamnen öppen och fullt operativ genom hela året. Det har varit en viktig nyckel till att hamnen kunnat öka i flera segment och visa upp en stark motståndskraft och robusthet i vår godshantering totalt sett så här långt genom Coronapandemin, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.

Container

Containervolymerna, antalet containers uttryckt i 20-fotscontainers (TEU), ökade med 4% till 401 000 TEU under perioden januari-juni i Göteborgs hamn. Detta samtidigt som andra hamnar runt om i världen visar minusresultat. Under perioden sjönk volymerna med 4% i de tio största containerhamnarna i världen.

Trots pandemin har Göteborgs hamns containerterminal haft full aktivitet – utan inställda anlöp på de stora mainlinerfartygen som står för den viktiga direkttrafiken mellan Göteborg och Asien varje vecka. Dessutom har frekvensen i feedertrafiken* bibehållits, samtidigt som feederfartygen ökat i storlek under perioden.

Den goda trenden för containergods till och från hamnen på järnväg fortsätter också att peka uppåt. Volymerna har ökat med 2% från redan rekordhöga nivåer under årets första halvår.

– Sammantaget gör det att containersegmentet varit väldigt motståndskraftigt och trenden under året är att Göteborgs hamn fortsätter ta marknadsandelar, säger Elvir Dzanic och fortsätter:

– Hamnbolaget Göteborgs Hamn AB är troligtvis det enda bolaget i Göteborgs stad som inte reviderar ner prognosen för 2020 till följd av Coronapandemin. De goda resultaten betyder också att sysselsättningen kopplad till logistikflödena i Göteborg har kunnat upprätthållas. Det handlar om 22 000 personer som på ett eller annat sätt är beroende av Göteborgs hamn för sin försörjning.

Energiprodukter

Hanteringen av energiprodukter ökade med 22 procent till 11,8 miljoner ton under januari-juni. De höga volymerna på energisidan förklaras delvis av turbulensen på världsmarknaden och det låga oljepriset till följd av Coronapandemin, som i sin tur leder till ökad efterfrågan på inlagring i Göteborgs hamn. Dessutom genomfördes planerade underhållsstopp under samma period 2019, vilket höll nere volymerna något då.

Roro** och bilar

Antalet hanterade roro-enheter minskade med 13% till 252 000 enheter. Volymnedgången var stor under april och maj, men med en tydlig återhämtning under juni.

Hanteringen av nya bilar i Göteborgs hamn minskade med 23%, till 103 000. Bilsegmentet har drabbats hårt av Coronapandemin – både i termer av minskad produktion och vikande nybilsförsäljning. Nedgången vad gäller antalet hanterade nya bilar var som störst under april och maj. Men likt roro-segmentet, som även det påverkas starkt av hur bilindustrin mår, så visade bilvolymerna en återhämtning under juni månad.

Kryssning och färja

Kryssningssäsongen i Europa är i stort sett inställd till följd av pandemin och samtliga anlöp på Göteborg har ställts in under första halvåret.

Passagerare på färjor har minskat 56% till 310 000, men ett ökande intresse för färjeresande har märkts under slutet av juni.