Nyheter

Transportföretagen: ”Skriande behov av förnyat stöd till bussarna på grund av minskade biljettintäkter”

Nationella myndigheter och företrädare för landets regionala kollektivtrafikmyndigheter har presenterat gemensamma rekommendationer för kollektivt resande.

Sveriges Bussföretag välkomnar en nationell diskussion om rekommendationer för kollektivtrafiken inför kommande skolstarter och arbetshöst. Samtidigt är det nu helt avgörande med förnyat stöd till bussarna på grund av minskade biljettintäkter om kollektivtrafiken ska kunna upprätthålla ett samhällsviktigt utbud av turer.

– Vi som företräder majoriteten av de företag som kör landets bussar är gärna med i en fortsatt dialog kring hur vi tillsammans upprätthåller ett robust kollektivtrafiksystem för alla de som behöver resa. Detta system är i sig samtidigt klimatsmart och skapar attraktiva städer och miljöer, kommenterar Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

– För att landets regioner och trafikföretag ska kunna fortsätta köra kollektivtrafikens bussar så att det finns tillräckligt med turer och samtidigt tillräckligt med plats på bussen behöver regeringen omgående ge förnyade stöd när biljettintäkterna rasat. Dessa stöd som säkrar kollektivtrafiken och når hela vägen fram till resenärer och trafikföretag kan inte vänta. De ska riktas såväl till den offentligt upphandlade trafiken som till den kommersiella busstrafiken, exempelvis expressbussarna, som upprätthåller ett nät av attraktiv kollektivtrafik för långväga resor, fortsätter Anna Grönlund.

Sveriges Bussföretag ser positivt på att landets myndigheter och företrädare för regionala kollektivtrafikmyndigheter i sina rekommendationer även fortsättningsvis skiljer på kollektiva resor med obokade och bokade platser, eftersom förutsättningarna både för resenärer och företag skiljer sig åt. Bokade platser finns exempelvis på landets expressbussar.

Även resor med turistbuss bokas i de flesta fall långt i förväg och här har bussföretagen möjlighet att i direkt dialog med sina resenärer planera för resan utifrån rådande situation.

Sveriges Bussföretag har föreslagit regeringen ett riktat stöd för avställda bussar, vilket skulle stötta bussföretag som drabbats hårt i spåren av coronapandemin.

Om dessa hårt prövade företag som vanligtvis kör turistbussar inte får ytterligare stöd finns en uppenbar risk att samhället förlorar denna transportkapacitet. Dessa företag är också viktiga för ett fungerande transportnät även utanför turist- och besöksnäringen. När exempelvis tågtrafik tillfälligt behöver ersättas eller region- och lokaltrafiken behöver förstärkas för att minska trängsel, anlitas ofta dessa företag och deras bussar.