Nyheter

Digital Futures bryter ny mark

En plats för kreativitet, möten och utbyte av idéer för att nå banbrytande forskning. Det är visionen bakom forskningssatsningen Digital Futures som nu är invigd. Mötesplatsen, som är formgiven av White, inryms i Arkitektskolan vid KTH Campus. Projektet är en del av regeringens satsning på strategisk forskning inom digitalisering för att möta komplexa samhällsutmaningar.

Digital Futures är utformat för att understödja tvärvetenskapliga möten och projekt mellan forskargrupper vid KTH i en tillåtande och inbjudande, internationell miljö som knyter an till historia och framtid, analogt och digitalt med ett tydligt fokus på hållbarhet.

– Med utformningen av Digital Futures vill vi skapa bästa möjliga förutsättningar för studenter och forskare att bidra med sin kunskap, utveckla genom nydanande forskning och påverka vår framtid, säger Malin Lindell, ansvarig inredningsarkitekt på White. 

Navet i lokalerna är caféet, en plats för spontana och in­formella möten, workshops och utställningar. Med caféets utformning görs en modern tolkning av de kreativa wienercaféerna från sekelskiftet. Stora skärmar för öppna föreläsningar fungerar som konstnärlig digital installation och stämnings­skapare.

– Forskarvärlden är van att arbeta digitalt, mellan lärosäten och världsdelar. Idag märks ett tydligt behov av att träffas fysiskt för att inspirera, diskutera och problematisera. Vi hoppas att Digital Futures ska bli en oas där forskare kan mötas, säger Malin Lindell.

– Nu under Coronakrisen sätts ju digitaliseringen på sin spets. Det ger oss en stor möjlighet att visa upp hur viktigt det här området är, hur långt framme vi ligger och vilka satsningar vi kommer att göra, säger Karl Henrik Johansson, föreståndare för Digital Futures.

Förankringen i och stoltheten över lärosätet, den egna akademin och den forskning som görs är viktig för ar­betsklimatet och kulturen. Därför har olika forskare bidragit till gestaltningen genom att blicka tillbaka på historien, lyfta fram de mest banbrytande idéerna inom sitt ämne och teckna ner dessa. Idéerna har fått ge fy­siska avtryck i rummet för att inspirera och locka till mod. På samma sätt kan forskarna ta rum­met i anspråk, skriva ner tankar på fasta och mobila tavlor som andra kan ta del av.

Resurseffektivitet och hållbara materialval har varit genomgående i utformningen av Digital Futures. Inredningen bygger på cirkulär design, material med låg miljöpåverkan som åldras med patina och är möjliga att reparera.