Nyheter

Järnvägen i Östergötland får två nya broar och godsjärnväg

Nästa vecka kopplas den nya godsjärnvägen Kardonbanan och två nya järnvägsbroar över E4:an ihop med Södra stambanan. Detta är en del i att Trafikverket rustar upp, moderniserar och bygger ut järnvägen i Östergötland för en mer hållbar, effektiv och tillförlitlig gods- och persontrafik.

I området runt Åby har Trafikverket* byggt en ny godsjärnväg och två nya järnvägsbroar över E4:an. Kardonbanan är en ny, sju kilometer lång, godsjärnväg som ansluter till Södra stambanan vid Åby och leder hela vägen in till Norrköpings hamn.

– Syftet med att bygga Kardonbanan är att effektivisera hanteringen av gods och öka andelen gods som fraktas på järnväg. Inkopplingen är en viktig och kritisk milstolpe för att godstågen ska kunna trafikera banan i början på nästa år, säger Youssef Hassib, projektledare på Trafikverket.

Hela Kardonbanan blir elektrifierad och signalstyrd, från Södra stambanan vid Åby till Norrköpings Hamn. Till skillnad från dagens industrispår till Norrköpings hamn där godstågen måste köras med diesellok.

Ur ett nationellt perspektiv är Norrköping utpekad som en strategiskt viktig knutpunkt för godshantering med byte mellan olika transportslag. Här finns både djuphamn, motorväg och stambana.

Byggnationen av Kardonbanan är en förutsättning för Ostlänkens dragning genom Norrköping. Den nya stambanan kommer att skära av de nuvarande industrispåren i centrala Norrköping, och Kardonbanan bidrar till att den funktionen finns kvar.

Två broar gör det enklare att underhålla och ökar kapaciteten

Samtidigt som Trafikverket kopplar in Kardonbanan så kopplar man också på två nya järnvägsbroar över E4:an.

– Järnvägsbron för Södra stambanan över E4:an mellan Åby och Norrköping är gammal och sliten, därför ersätter vi den med två nya broar. Två järnvägsbroar ger en kvalitetshöjning för tågoperatörerna som använder vår anläggning, säger Youssef Hassib.

När underhåll eller felavhjälpning ska utföras i framtiden, så behöver Trafikverket bara stänga av den ena bron och då kan person- respektive godstrafiken på Södra stambanan fortsätta att gå på ett spår istället för att den, som idag, måste stoppas helt.

Fakta: Vad är en inkoppling?

Under inkopplingen gör Trafikverket nödvändiga tester av den byggda anläggningen (järnvägen) för att säkerställa att allt fungerar som det ska. En viktig del av anläggningen är signalsystemet (ljussignaler, växlar m.m. på järnvägen) som styrs av ett signalställverk.

Signalställverket i det här fallet kan beskrivas som en avancerad dator som personal på trafikledningscentralen styr för att ställa olika rörelser som tågen får köra och vad signalerna ska visa i de olika fallen inom ett begränsat geografiskt område.

Vid den här inkopplingen byts ett gammalt reläställverk ut till ett nytt datorställverk. Ett ställverk som trafikledningscentralen styr reglerar signalerna för att tågtrafiken ska löpa på smidigt och för att det ska vara en god säkerhet på järnvägen. Utöver inkopplingen av signalställverket så kommer vi även att utföra spårarbeten, lägga växlar och bygga om kontaktledningar.