Nyheter

Nu börjar spårtunneln under Varberg sprängas

Arbetena med järnvägstunneln under Varberg på Västkustbanan har pågått i drygt ett år. Servicetunnlar är på gång och i slutet av det här året påbörjas arbetena med själva spårtunneln som ska sprängas inifrån och ut. 2024 beräknas denna den näst sista enkelspåriga flaskhalsen på järnvägen mellan Göteborg och Lund vara undanröjd

Bygget av nya dubbelspår på en nio kilometer lång sträcka mellan Varberg och Hamra söder om staden samt tunnel under centrala Varberg är ett led i arbetet att göra hela Västkustbanan dubbelspårig. Syftet är att öka kapaciteten för tågtrafik, såväl person- som godstrafik, öka säkerheten, minska bullerstörningarna och skapa större tillförlitlighet i trafiken.

Det senaste större inslaget i upprustningen av Västkustbanan var bygget av järnvägstunneln genom Hallandsås. Efter det att Varbergstunneln blivit klar återstår sedan endast enkelspår mellan Ängelholm och Helsingborg.

För Varberg betyder den nya järnvägstunneln att barriäreffekten i form av järnvägsspår genom centrala staden försvinner och att staden får bättre kontakt med havet samtidigt som mark frigörs för byggnation.

Bergtunnel och tråg

Projektet, som är kostnadsberäknat till 4,8 miljarder kronor, omfattar en sträcka på 7,5 kilometer förbi Varberg, en nedsänkt station för persontrafik och ny godsbangård. Projektet innehåller 2,8 kilometer bergtunnel, cirka 300 meter betongtunnel och cirka 900 meter öppet betongtråg för nedfart till tunneln. Förutom spåranläggningar omfattar projektet ett nytt resecentrum och omläggningar av vägar för anslutningar till stadens trafiknät samt VA-anläggningar.

Projektet gick in i produktionsfas i september 2019. Till dags dato har drygt hälften av projekteringen gjorts enligt tidplan. Sett norrifrån har produktionen hittills hanterat den gamla deponin vid Lassebacka som användes från 1950- till 1970-talet. På området ska den nya godsbangården anläggas.

– Här visste vi väldigt litet om vad som väntade oss. Men det har gått bra. Vi har schaktat och hanterat alla deponimassor, berättar Mathias Wärja, som är Trafikverkets projektchef. Här har järnvägstekniska installationer dragit igång och bangården ska vara klar att tas i bruk till Midsommar 2021.

I samband med arbetet med deponin har en ny trafikbro byggts som ersätter den gamla Getteröbron över järnvägen. Det området behövs bland annat för nya växlar.

Servicetunnlar på gång

Söder om Getteröbron har tråget för nerfart till tågtunneln börjat byggas. Schaktning och sprängning börjar därmed närma sig nära stadsmiljö. Det gamla stationshuset är avstängt område. Det blivande resecenter ska ligga cirka 200 meter norr om det nuvarande. Utanför det gamla stationshuset finns nu två stora byggropar och det är spontat för schaktning för fortsatt schaktning. Arbetstunneln är klar 100 meter in under centrala Varberg och den första tvärtunneln är klar. Själva spårtunneln kommer att sprängas inifrån och ut mot norr.

Vid det södra tunnelpåslaget är 70 meter servicetunnel klar. I söder sänks Österleden för biltrafik ner och gjutning av brofundament för en ny järnvägsbro pågår.

– Vi hoppas kunna ta i drift den nya Österleden till våren. Vi vill använda den för att köra bort massor från tunnelbygget, säger Mathias Wärja.

Totalt arbetar cirka 450 personer i bygget av Varbergstunneln. Sammanlagt 1,5 miljoner kubikmeter bergmassor ska köras bort. Ändå räknar man med att ha massbalans i projektet.

– Vi räknar med att inte lämna någon hög kvar när vi är klara. Vi har turen att Varbergs hamn ska flyttas och då krävs stora mängder fyllnadsmaterial.

Flera utmaningar

En utmaning i projektet är, som i så många andra projekt, att projektering och produktion klarar att gå hand i hand. Hittills har det lyckats.

– En annan utmaning är att vi nu går in i ett tunnelarbete där vi har ganska litet bergtäckning och där det är litet sämre berg, säger Mathias Wärja. Vi har också att hantera att den gamla järnvägsstationen är känslig för spontning och att det uppstått sprickbildning där. Vi brottas också med problemet att till följd av pandemin inte kunna ha offentliga möten som vi brukar. Man når inte ut på samma sätt med information till närboende och berörda människor som när man kan arrangera fysiska möten. Det märks på frågeställningarna. Vi jobbar proaktivt.

Trafikverket är byggherre och Implenia är totalentreprenör och ansvarar för både konstruktion och bygge av det nya dubbelspåret. Varbergs kommun, Region Halland och Jernhusen är medfinansiärer till broprojektet.

FAKTA:

Byggherre: Trafikverket Region Väst

Totalentreprenör: Implenia AB

Kostnad: 4,8 mdr SEK

På bilden: Planerad plattform norrut mot Göteborg vid Varbergs nya station.

Bild: Abako