Nyheter

Däckåtervinning med svenska Enviros teknologi i Storbritannien

Scandinavian Enviro Systems representant på den brittiska marknaden, 2G BioPOWER, har beviljats motsvarande cirka 2,5 MSEK i statligt bidrag för en förstudie som ska undersöka möjligheterna för en storskalig introduktion av Enviros återvinningsteknologi för uttjänta däck i Storbritannien. Målet är bland annat att utreda möjligheterna att återvinna olja och kimrök ur inhemska, uttjänta däck.

Storbritannien genererar varje år cirka 450 000 ton uttjänta däck varav 400 000 ton antingen mals ner till granulat eller exporteras till länder som Indien, där de fortsätter användas trots trafiksäkerhetsriskerna, alternativt förvandlas till lågvärda oljeprodukter med stor negativ miljöpåverkan.

Eftersom däcken betraktas som avfall kostar exporten dessutom stora summor samtidigt som själva transporten också påverkar miljön negativt. Den statligt finansierade brittiska innovationsbyrån Innovate UK kommer därför bekosta en förstudie för att undersöka förutsättningarna för att med Enviros patenterade pyrolysteknologi på ett mer hållbart sätt återvinna en större andel av de uttjänta däcken inom landets gränser.

Vad studien framför allt intresserar sig för är möjligheterna att återvinna och förädla den naturgummibaserade och förnyelsebara oljan från däcken. Ett fordonsdäck består av cirka 50 procent olja varav en betydande andel kommer från naturgummi.

Enviros avancerade återvinningsmetod tar tillvara de komponenter som blir olja från däcken, så kallad pyrolysolja, som kan förädlas eller användas för att ersätta fossil olja i en rad olika sammanhang. Förutom 2G BioPOWER och ingenjörsbolaget OSL kommer även ett internationellt bolag inom oljesektorn med verksamhet i bland annat Storbritannien att vara involverade i studien.

2G BioPOWER, som fått i uppdrag att leda förstudien, representerar sedan 2015 Enviro i vissa avseenden i Storbritannien. Förstudiens mål är bland annat att undersöka tillgången på uttjänta däck, inklusive logistik, att rapportera om utfallet av testerna av pyrolysolja, att kvantifiera marknaden för kimrök inom däckbranschen samt att ta fram en investeringskalkyl för en storskalig användning av Enviros teknologi i Storbritannien. Förstudien beräknas pågå i upp till sex månader.