Nyheter

Väg 97 byggs om: Hela sträckan mellan Luleå och Boden ska bli mötesfri

Väg 97 mellan Luleå och Boden klassas av Trafikverket som en av landets mest trafikfarliga sträckor. En stor mängd arbetspendlare trafikerar vägen dagligen. Den är också en viktig utryckningsväg på grund av närheten till länssjukhuset i Sunderbyn. Därför är det angeläget att förbättra trafiksäkerheten.

Vägen mellan Södra Sunderbyn och Sävast byggs om till mötesfri väg för att öka säkerhet och framkomlighet. Vägen breddas och får mitträcken samt tre nya trafikplatser. Samtidigt byggs en parallellväg vid sidan av väg 97. När projektet står klart kommer hela sträckan mellan Luleå och Boden att vara mötesfri.

Den tolv kilometer långa sträckan mellan Södra Sunderbyn och Sävast breddas och görs om till mötesfri landsväg med omväxlande 2+1- och 2+2-väg.

– Från Luleå till sjukhuset i Sunderbyn är det tvåfiligt mot Sunderby sjukhus för att underlätta för ambulanstrafik. På den sträcka vi nu bygger om, från sjukhuset i riktning mot Sävast är det växlande en- och tvåfiligt, säger Patrik Wihlzon projektledare på Trafikverket Nord.

Trafikerad byggplats

Tre nya trafikplatser byggs vid Norra Sunderbyn, Sävastnäs och Sävastön. Längs sträckan finns ett 70-tal direktutfarter till väg 97. Eftersom dessa ska stängas byggs ett parallellt vägnät längs hela sträckan så att det går att ta sig till någon av trafikplatserna.

Väg 97 är öppen för trafik under hela byggtiden. Kravet är att ett körfält i varje riktning alltid ska vara öppet.

– Det är största risken i projektet. Vägen är ett pendlingsstråk mellan Luleå och Boden och det passerar cirka 10 000 fordon per dygn. Målet är att trafiken ska flyta. Vi vill undvika trafikvakter, signaler eller köbildning. Därför jobbar vi med tillfälliga omledningar när vi måste komma åt hela vägen, säger Patrik Wihlzon projektledare på Trafikverket Nord.

Det görs dels genom att tillfälliga breddningar vid sidan av vägen eller genom att leda om trafiken en kortare sträcka på det nya parallellvägnätet

Schaktmassor återanvänds

Den befintliga vägen är 13 meter bred. Där det ska bli 2+1 behövs inge breddning men där det ska bli 2+2 breddas vägen cirka tre meter.

– Vi schaktar och fyller där det ska breddas och förlänger eller byter vägtrummor. Dessutom bygger vi bullervallar och bullerstaket. Nytt viltstängsel ska upp och det blir 500 nya belysningsstolpar, säger Carl Andersson som är projektchef hos totalentreprenören GRK Infra.

Inför bygget av trafikplatserna vid Norra Sunderbyn och Sävastön har cirka 200 000 kubikmeter schaktats. De massorna har delvis körts till trafikplatsen vid Sävastnäs. Där var man tvungen att fylla ut en gammal naturtäkt med 140 000 kubikmeter för att komma i rätt nivå.

Deponi för sulfidjord

Schaktmassorna innehåller en del sulfidjord. Dessa tippas och täcks över i en deponi som byggts i en gammal vattenfylld lertäkt. Om sulfidmineralen i jorden exponeras för syre oxiderar den och bildar sulfat, som är skadligt för miljön. Då sulfidjorden tippas i vatten hindras den från att reagera med syre. Deponins sidor har klätts med EPDM-duk, en gummiduk som ska skydda mot urlakning.

Under väg 97 byggs tre rörbroar för det rörliga friluftslivet. Där ska skotrar, skidåkare och hundspann kunna passera på ett säkert sätt. Det är även tänkt att mindre vilt ska kunna ta sig igenom passagerna. En passage för gående och cyklister byggs på en valvbågebro över väg 97.

– Det är Sveriges första prefabricerade valvbågebro. Vi gjuter en bottenplatta på plats som prefabelementen monteras på. Det spar dels byggtid, dels underlättar prefab när arbetet ska utföras vintertid, berättar Carl Andersson.

FAKTA:

Tidplan: mars 2020–september 2022

Byggherre: Trafikverket Regin Nord

Totalentreprenör: GRK Infra AB

Kostnad: 460 Mkr

Bild: Trafikverket

På bilden: Vid ombyggnaden av väg 97 anläggs tre nya trafikplatser.