Nyheter

Kalciumklorid effektivast vid dammbindning och halkbekämpning

Kalciumklorid är dubbelt så effektiv som magnesiumklorid vid dammbindning av grusvägar. Det sänker underhållskostnaderna samtidigt som man får en säkrare och mer hälsosam väg. Vid halkbekämpning alstrar kalciumklorid värme och smälter sig ner genom is och snö.

DAMMBINDNING AV GRUSVÄGAR ger på längre sikt lägre underhållskostnader. När det fina materialet som håller ihop grusvägen blåser bort måste nytt finmaterial tillföras. Med damm- bindning hålls det fina materialet kvar i vägen och underhållet kan reduceras betydligt.

– Det handlar även om komfort för de som bor längs en grusväg. De vill inte ha damm på sin tvätt, altaner och utemöbler. Dammtäckta bilar gör inte heller någon glad, säger Samuel Jansson som är teknisk chef på TETRA Chemicals Europe AB.

Företagets dammbindningsmedel CC road® består av kalcium- klorid (CC) och har en aktiv substans på 77 procent. Det kan jämföras med magnesiumklorid som säljs med en aktiv substans på 47 procent.

Tester som utförts av VTI (Statens väg- och transportforsknings- institut) visar att CC road® är dubbelt så effektivt som magnesium- klorid. Dessutom binder kalcium starkare till fukten och därmed till dammet.

– Både kalciumklorid och magnesiumklorid fungerar för dammbindning, men med CC road® får du bättre långtidsverkan och dubbelt så många meter dammbunden väg per ton, konstaterar Samuel Jansson.

CC road® kan även användas för dammbindning på asfalterade gator för att minska halten av skadliga partiklar i luften. PM10 är små inandningsbara partiklar som på sikt kan orsaka hjärt-, kärl och lungsjukdomar. PM10 uppkommer bland annat av dammrester från sand och salt samt när asfalten rivs upp av dubbdäck.

– Problemen med PM10 i luften uppstår främst under våren, då snön smält, det är torr luft och solinstrålning. När sanden ska sopas upp efter vintern virvlar partiklarna upp i luften.

Genom att blanda 5-10 procent CC road® med vatten kan den asfalterade gatan sprutas på strategiska ställen, där man vet att det finns mycket PM10. Partiklarna binds då till sanden som sopas upp.

– Alternativt kan man spruta för att få ner partikelhalten under ett antal dagar. Om det sedan regnar spolas partiklarna bort med dagvattnet och går till reningsverket, förklarar Samuel Jansson.

CC road® används också för is- och snösmältning på trottoarer och vintervägar. Kalciumklorid har en exoterm effekt vilket be- tyder att den avger värme när den kommer i kontakt med väta. Dels förhindrar det isbildning, dels verkar det snabbt på ytor där snö och is redan finns.

– Värmen som alstras gör att kalciumkloriden smälter sig ner genom isen eller snön. Halkbekämpningen kan göras med enbart CC road®. Ett annat alternativ är att vanligt vägsalt (natriumklorid) befuktas med CC road®-lösning.

– Effekten blir då mer långvarig eftersom kalciumkloriden gör att vägbanan förblir våt längre. Saltkristallerna hålls då fast i vägbanan och hindras från att blåsa bort, påpekar Samuel Jansson