Nyheter

Mer avfall ska transporteras sjövägen

I takt med ökade krav på materialåtervinning ökar också behovet av långväga transporter. Detta eftersom många anläggningar för materialåtervinning ligger i andra länder. Nu startar ett projekt som ska öka möjligheterna att transportera avfall som ska materialåtervinnas utomlands via sjön istället för via väg eller järnväg.

En ökad materialåtervinning innebär stora miljöfördelar men kan samtidigt medföra negativa effekter eftersom det innebär mer transporter. För att minimera dessa negativa effekter krävs energi- och klimateffektiva logistiklösningar. Projektet SHREK, Svenska hamnars roll i en cirkulär ekonomi, ska utveckla ny kunskap för att möjliggöra att avfall som ska materialåtervinnas utomlands i största möjliga mån transporteras via sjön istället för mindre energieffektiva landbaserade transporter.

Projektet består av tre delar. I den första delen kartlägger projektet storleken på avfallsvolymerna, vad de består av samt förutsättningar för att nyttja sjöfart för svensk export av avfall. Den andra delen av projektet ska utveckla logistiklösningar som gör att en så stor andel som möjligt av de avfallsvolymer som kan materialåtervinnas utomlands går sjövägen. Del tre av projektet ska utvärdera logistiklösningar när det gäller miljöeffekter, tjänstekvalitet, kostnader, kapacitet och kundkrav. Jämförelser med andra transportalternativ, som lastbil och/eller järnväg, kommer också att göras.

– I projektet ingår såväl forskningsorganisationer som representanter för hamnnäringen samt avfalls- och återvinningsbranschen. Projektgruppen har goda förutsättningar att bygga upp energieffektiva logistiklösningar som samtidigt möter ökade krav på cirkulär ekonomi, säger Linea Kjellsdotter Ivert, projektledare och forskare på VTI.

Projektet, som finansieras av Trafikverket, genomförs under 2 år och avslutas den 31 oktober 2022.

Följande aktörer ingår i SHREK: VTI, SSPA, Norrköpings Hamn, Hallands Hamnar, Oslo hamn, Avfall Sverige, Göteborg Stad, Kretslopp och Vatten och Ragn-Sells.