Nyheter

Ny studie ska utveckla logistiklösningar

E-handeln av dagligvaror fortsätter att öka och det finns förutsättningar för effektivisering av transporterna den sista sträckan till kund. Nu startar en förstudie som ska utveckla logistiklösningar som kan göra dessa transporter mer energieffektiva.

E-handeln av dagligvaror utgör en liten del av den totala livsmedelsförsörjningen i Sverige. Samtidigt är tillväxten stark och den rådande coronakrisen har inneburit att alltfler väljer att e-handla sin mat. I ett nyligen avslutat forskningsprojekt som VTI ledde konstaterades att e-handeln innebär möjligheter att minska transporterna och att det just nu finns stora möjligheter att utveckla långsiktigt hållbara lösningar.

Framförallt finns det en stor möjlighet till energieffektivisering i sistamilen-transporterna, det vill säga den sista delen av transporten till kund, bland annat genom samverkan mellan olika aktörer. Sistamilen-transporterna är ofta den dyraste delen av distributionskedjan med högst miljöpåverkan.

Nu har en förstudie startats där forskare på VTI och Chalmers Industriteknik ska generera ny kunskap för olika logistiklösningar som möjliggör kostnads- och transporteffektivitet och samtidigt håller en tillräckligt hög servicenivå mot kund.

– För att åstadkomma en högre energieffektivitet i sistamilen-transporterna behöver man skapa förutsättningar för ökade fyllnadsgrader och större skalfördelar, säger Linea Kjellsdotter Ivert, forskare på VTI, som leder förstudien.

– Det finns flera sätt att åstadkomma detta men olika logistiklösningar är förknippade med olika målkonflikter och är olika svåra att implementera. Det innebär att logistiklösningarna mest troligen kommer se olika ut beroende på vad konsumenter efterfrågar och hur förutsättningarna ser ut i det område där e-handel erbjuds.

Förutom att identifiera och vidareutveckla logistiklösningar, kommer projektet att identifiera vilka aktörer som behöver involveras för att få till olika logistiklösningar och vem som ska göra vad. Dessutom ska forskarna utvärdera hur stor effekt olika logistiklösningar förväntas ha och identifiera de lösningarna som har störst potential att utveckla vidare i fortsatt forskning.

Projektet, som kallas Energieffektiv sistamilen distribution av dagligvaror genom nya samverkansmodeller (ELLA), pågår till 31 augusti 2021 och finansieras av Trafikverket.