Nyheter

Tågföretagen: ”Påslag 30 procent på infrastrukturinvesteringar”

”De samhällsekonomiska kalkylernas styrande funktion har hamnat alltmer i fokus under de senaste åren. VTI analyserade 2013 nyttan av väl fungerande godstransporter och hur dessa hanteras i samhällsekonomiska kalkyler kopplade till den svenska infrastrukturplaneringen.

De brister som konstaterades då kvarstår fortfarande och består huvudsakligen i att samtliga relevanta nyttor, som till exempel förbättrad tillförlitlighet, inte inkluderas i kalkylerna på ett adekvat sätt.

Ett nygammalt tema är skattefaktorn på infrastrukturinvesteringar. Sedan cirka tio år belastas kalkylmässigt alla kostnader för investering, drift och underhåll i transportsektorn – som täcks med skatter – med ett påslag på 30 procent som en skuggprissättning av samhällsekonomisk ineffektivitet.

Motsvarande faktor läggs inte på om investeringen finansieras med brukaravgifter eller privat kapital. Den teoretiska grunden för påslaget är mycket komplex. Bakomliggande modell och antaganden bygger på en hypotetisk bild av hur samhällsekonomin ser ut. De flesta länder har avfärdat användande av en skattefaktor eftersom den avsedda effekten inte går att mäta. Påslaget gäller dessutom enbart för transportinfrastruktur och påslaget på 30 procent tillämpas inte på andra offentliga verksamheter. Det högre skuggpriset bidrar också till en snedvridning mellan transportslagen eftersom det belastar kalkylerna för den kapitalintensiva järnvägen mer än andra trafikslag.

Eftersom den teoretiska grunden för skattefaktorn inte speglar Sverige som landet faktiskt ser ut bör den hypotetiskt tilltagna skattefaktorn tas bort. Detta skulle resultera en relativt sett mer positiv samhällsekonomisk kalkyl för infrastrukturinvesteringar i Sverige och att vi tillämpar samma systematik som jämförbara länder.

Här nedan hittar du några aktuella medielänkar och möjligheten att lyssna på en paneldiskussion, där Björn Westerberg deltar, om behovet av ny kapacitet i södra Sverige och Danmark kopplat till genomförandet av Fehmarn bält-förbindelsen 2029″

Läs hela nyhetsbrevet