Nyheter

Svepark: ”Parkeringslagstiftningen måste ses över!”

Här kommer ett inlägg från Lena Karlsson, vd för Svepark:

”Mot bakgrund av den utveckling vi har idag när det gäller parkering och den trend som går mot alltfler mobilitetslösningar samt en önskan att vi ska använda bilen i allt mindre utsträckning är en översyn av lagstiftningen för parkering nödvändig.

Den nu gällande lagstiftningen som finns för parkering är inte ändamålsenlig.

Svepark är Sveriges branschorganisation för parkering och vi deltar på olika sätt för att stödja de lösningar som är nödvändiga för att vårt samhälle ska bli mer hållbart och vi verkar för att uppnå de mål som finns inom olika områden. Vi är medvetna om att antalet bilar är stort och att det måste finnas bra och konstruktiva lösningar för parkering i vårt samhälle.

Modernare

Vi vill här peka ut några områden som skulle behöva översyn och modernisering.

Idag finns två olika lagstiftningar för parkering, dels den offentligrättsliga, som regleras mycket hårt vad gäller priser, hur man får parkera och vilka som får parkera på olika platser, dels den civilrättsliga, som har en inriktning mot mer marknadsmässiga principer vad gäller behov och priser.

Den offentligrättsliga parkeringen har stora krav på utbildning för de som svarar för parkeringsövervakning och regelverk, medan den civilrättsliga parkeringen i princip inte har några krav på utbildning. Vad gäller den senare kan vi konstatera att det genomförs åtgärder som inte alltid stämmer överens med den lagstiftning som gäller. Många klagomål förekommer avseende hur den civilrättsliga parkeringen sköts. Vidare finns det inte några krav uppställda på de som ska upplåta och ansvara för den civilrättsliga parkeringen. Det innebär att många markägare (de är ytterst ansvariga för regelverket) idag använder den enklaste och billigaste lösningen, men inte alltid är de som kan regelverket och följer lagstiftningen på bästa sätt.

Enklare

Vi vill här peka på några frågor som gör det angeläget med en översyn av gällande parkeringslagstiftning i syfte att göra parkeringen mer enhetlig och enklare för den som parkerar. Nedan pekar vi ut vissa områden där förbättringar och förtydliganden är nödvändiga. Självklart utvecklar vi gärna dessa med olika exempel och erfarenheter.

Skillnaderna mellan offentligrättslig och civilrättslig mark bör reduceras. Mycket tyder på att det strikta regelverk som idag förekommer inom offentligrättslig parkering endast skulle behövas inom några få områden av vårt gemensamma gatu- och vägnät.

Principerna för prissättning bör bli mer likvärdig där inriktningen ska vara mer marknadsmässig och att den som nyttjar parkeringen i större utsträckning också står för kostnaden.

Regler för hur platser kan upplåtas och reserveras bör bli mer likvärdiga för respektive lagstiftning.

Krav på utbildning och kunskap bör preciseras för alla som upplåter parkering och utfärdar sanktioner (felparkeringsavgift/kontrollavgift.)

Bestridanden och klagomål bör hanteras på samma sätt. Det bör utredas om en gemensam instans för klagande av både parkeringsanmärkning och kontrollavgift kan införas. Det känns inte särskilt ändamålsenligt att polisen handlägger överklagande av parkeringsanmärkning inom den offentligrättsliga parkeringen, vilket sker idag. Väntetiden att få besked i ett ärende är lång hos polisen och det känns rimligt att beslut om fel utfärdade sanktioner kan fattas snabbt. Detta är också bra för rättssäkerheten.

Samma vägmärke kan idag ha olika betydelse inom de olika lagstiftningarna, vilket försvårar för den som parkerar

Dyrare eller billigare

Andra lagstiftningar som behandlar parkering som behöver en översyn:

Lagen om mervärdesskatt (LVM.) Parkering är belagd med mervärdesskatt (MVS). MVS debiteras inte idag på parkering där man hyr en hyresbostad och parkeringsplats av samma fastighetsägare. Detta gäller även om parkeringen inte ingår i bostaden utan har ett eget kontrakt. Detta bör ändras till att all parkering som hyrs ska beläggas med MVS. Det nuvarande systemet motverkar samordning och samnyttjande av parkering och medför att fastighetsägare hyr ut till de som inte bor i området och platser står tomma.

En mängd utredningar och rapporter visar att kostnaderna för parkering blir för höga och att platser står tomma. Självklart ska inte platser stå tomma och de som inte använder parkering ska inte vara med och betala för dem. Här bör dock beaktas, att i nya områden behövs en ordnad och bra parkering, vilket är en del av stadsplaneringen. Ett nytt område innehåller en mängd olika funktioner som måste finnas för att det ska bli attraktivt och bra. Vi vill här varna för att man idag väljer den enkla vägen att reducera det s.k. P-talet för att minska byggkostnader. Det kan innebära att många nya områden saknar parkering både för de som bor och för de som besöker det (exempelvis i Hammarby sjöstad och Norra Djurgårdsstaden) och att kommunerna sedan måste stå för kostnaden.

Bättre

Idag kan vi läsa om att vissa bostadsrättsföreningar i attraktiva områden säljer sina p-platser som är reglerade i detaljplan, vilka är byggda och avsedda för de som bor i fastigheten. Dessa p-platser kommer således att betjäna helt andra grupper än de som bor i fastigheten. Konsekvensen av detta blir att boende istället parkerar på allmän mark, dvs. på gatan.

Vi ser även en utveckling mot att andrahandsuthyrning till oskäliga priser sker på parkeringsplatser.

Det måste säkerställas att parkeringsplatser som finns angivna i detaljplan måste betjäna ändamålet.

Regler för intäkter från andrahandsuthyrning av parkeringsplats måste tydliggöras. Idag finns många som betraktar detta på samma sätt som intäkt för andrahandsuthyrning av bostad, dvs. en viss summa får intjänas utan att det betraktas som inkomst och därmed är skattebefriat. Likaså bör det tydliggöras hur MVS ska redovisas vid en andrahandsuthyrning av parkering.

Avslutningsvis: frågorna är många och vi anser bestämt att en översyn behövs för att bättre motsvara det behov och den utveckling vi har av parkering med inriktning mot mobilitet i vårt samhälle. Vi önskar självklart att parkeringar ska utnyttjas bättre, att våra bilar helst ska stå på anordnad parkering och inte på vår gemensamma mark som bättre behövs till andra viktiga ändamål.

Vi hoppas vi ska få möjlighet att på olika sätt utveckla våra ståndpunkter och våra förslag framöver.

(Dagens Infrastruktur har här återgett ett brev från Lena Karlsson, vd för Svepark, till ett antal ministrar, bland annat infrastrukturminister Tomas Enerot.)