Nyheter

Mälardalsrådet och Trafikverket tillsätter godstransportråd

Varje år fraktas 150 miljoner ton gods i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet och Trafikverket tillsätter nu ett storregionalt godstransportråd för att öka effektiviteten och hållbarheten i godstransporterna. Godstransportrådet samlar ledande företrädare för regionens politik, akademi och näringsliv.

Bakom arbetet står de sju länen i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits.

– Stockholm-Mälarregionen är en nod för transporter av människor och gods till hela vårt avlånga land. Det är därför hedersamt att få företräda Stockholm-Mälarregionen och leda det nya rådet för godsfrågor. Tillsammans kan vi samarbeta för bättre effektivitet och hållbarhet liksom långsiktigt öka konkurrenskraften i hela vår region, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet.

– Samverkan är avgörande i arbetet för långsiktigt effektiva och hållbara godstransporter. Med godstransportrådet kommer vi att lära oss mer om transportkedjor och att mer gods ska kunna gå på järnväg och till sjöss i framtiden, säger Helena Sundberg, regional direktör Trafikverket Stockholm.

– Ett storregionalt godstransportråd kommer att hjälpatill att utveckla arbetet för långsiktigt effektiva och hållbara godstransporter och att transportslagen ska användas tillsammans och där de gör mest nytta, säger Einar Schuch, regional direktör Trafikverket Öst.

Smartare godstransporter i Stockholm-Mälarregionen

Varje år fraktas 150 miljoner ton gods till, från eller genom Stockholm-Mälarregionen. För att möta utvecklingen bildar Trafikverket och Mälardalsrådet, samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen, ett storregionalt godstransportråd. Godstransportrådet kommer att samla ledande företrädare för regionens politik, akademi och näringsliv i arbetet för effektiva och hållbara transporter.

Storregional godsstrategi samlar sju län

En viktig del i godstransportrådets arbete är genomförandet av den storregionala godsstrategi som har tagits fram i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits. Godsstrategin samlar strategier och åtgärder för att Stockholm-Mälarregionen ska bli en ledande logistikregion.

Vad är ett Storregionalt godstransportråd?

Ett storregionalt godstransportråd arbetar för att utveckla och stärka samverkan mellan de olika trafikslagen. Rådet ska fungera som en länk i regionala samarbeten mellan näringsliv och myndigheter.

Syftet med godstransportrådet är att:

Utveckla och stärka samverkan mellan olika trafikslag

Stärka och utveckla dialogen mellan näringsliv och myndigheter

Ökad möjlighet att påverka beslut i tidiga skeenden

Verka för bättre användning och välmotiverade kompletteringar av redan befintlig infrastruktur.

En Bättre Sits

En Bättre Sits är Mälardalsrådets transportpolitiska samarbete. Inom ramen för En Bättre Sits har länen enats om en gemensam plan för framtidens transporter och en storregional godsstrategi.

Läs mer på:

www.enbattresits.se

Mälardalsrådet

Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser.

Läs mer på:

www.malardalsradet.se