Nyheter

Malmö stad förbereder Sege Park för 1000 nya bostäder

Kirseberg har blivit ett populärt bostadsområde för många som vill bo i en grön och lummig bostadsmiljö med blandad bebyggelse från 1930-talet och framåt. Här förbereder Malmö stad att tillvarata och ge plats för tusen nya bostäder på det gamla sjukhusområdet i Sege Park.

Just nu pågår ett omfattande exploateringsarbete med att byta ut gamla ledningar och rivning av den underjordiska kulverten, samtidigt som nya bygg-gator och i ett senare skede färdiga gator, gång- och cykelvägar ska anläggas, med mera.

– Den lummiga gröna parkmiljön är vi noga med att bevara. Det är en del av områdets karaktär. De gröna ytorna ska finnas kvar och utvecklas. Området kommer att hållbarhetscertifieras som allmän plats och de 13 byggherrar som ska bygga här uppmanas att hållbarhetscertifiera sina byggprojekt, säger Camille Ploujoux, delprojektledare på Stadsutvecklingsavdelningen i Malmö stad.

Sedan början av 2020 har arbetet pågått med att anlägga cirka 3 100 meter bygg-gator och cirka 2 150 meter nya gång- och cykelvägar. Gamla VA-ledningar har bytts ut, nya fjärrvärmeledningar har dragits in och el-ledningar är utbytta mot nya.

– Vi har rivit en del utav den gamla kulverten samt tillhörande skyddsrum. En av de gamla sjukhusbyggnaderna kommer rivas i början på 2021. Vi har gjort utgrävningar av markförorening och satt upp inhägnader för att skydda befintlig vegetation och träd. Projektet innebär väldigt omfattande arbete med många utmaningar som måste utföras innan nya hus kan byggas, säger Roger Svensson, arbetschef på PK Road.

Som ett led i att bevara skogsmiljön har man valt schaktfri teknik för att passera under skogsmiljön istället för att schakta genom den. Negativ åverkan har på så sätt minimerats.

– Stora skyddsrör i dimensioner om 8001016 millimeter har borrats in i marken för nya dag- och spillvattenledningar med tekniker som Augerborrning och Styrd Borrning, förklarar Mikael Holst, arbetschef på BAB Rörtryckning.

Efter installation av skyddsrören i marken så lutnings- och profilmättes dessa.

– Vi tillverkade anpassade rörstöd i vår verkstad i Göteborg för att få korrekt lutning på mediarören. Vi monterade dessa och lanserade in mediarören i skyddsrören innan PK Road tog över och utförde övriga arbeten, förtydligar Mikael Holst.

Området kommer även fortsättningsvis kallas Sege Park och är ett testforum för olika projekt med ledord hållbarhet och cirkularität. VA Syd är till exempel med i ett europeiskt projekt tack vara vilket de kommer testa att filtrera regnvatten för bevattning av odlingslotter i Sege Park. De odlingslotterna kommer förvaltas av en förening.

– Det pågår en dialog med byggherrarna där bland annat cirkulär användning av vatten och energi reflekteras över. Vi har tagit stor hänsyn till att bevara kultur och naturmiljö för att bevara den unika karaktären som Sege Park har, tillägger Camille Ploujoux.

De gamla byggnaderna från 1930-talet kommer att bevaras. De första byggherrarna fick tillgång till området i december och i april 2021 ska de flesta byggherrarna vara igång. En ny förskola ska byggas. Ett P-hus med 600 platser ska anläggas. Någon gång 2025 beräknas Sege Park vara slutförd.