Nyheter

Peab: ”Nu vill vi se upphandling som gynnar säkerhet och sund konkurrens”

Upphandling av vägarbeten, där fokus flyttas från lägsta pris till säkerhet och sund konkurrens, det skulle hela samhället vinna på. Peab efterlyser en dialog där väghållare, entreprenörer och myndigheter tillsammans arbetar för en förbättring.

I augusti presenterade Transportstyrelsen sin rapport Säkerhetshöjande åtgärder vid arbete på och vid väg. En slutsats i den är att regelverken till stor del finns på plats, men måste efterlevas i högre grad. Den bilden delar Peab, men efterlyser samtidigt fler åtgärder som skulle ge bättre förutsättningar att skapa en trygg miljö för personal och trafikanter.

Att medarbetare känner sig otrygga på sin arbetsplats bekräftas av Peabs egna erfarenheter och undersökningar av bland andra fackförbundet SEKO. Vid en tillfällig hastighetsmätning förbi ett av Peabs asfalteringsarbeten tydliggörs en av orsakerna till oro bland medarbetare.

– Fordon som passerar i för hög hastighet är mer regel än undantag. När vi satte upp en hastighetsmätare vid ett av våra asfalteringsarbeten registrerades över 1 000 fortkörare under två dygn. Det här utsätter både vår personal och andra trafikanter för fara, berättar Anncatrin Elversson, trafikanordningschef Peab.

I Transportstyrelsens rapport slår de fast att trafiken enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter i första hand ska ledas om så att den inte passerar vägarbetet. Peab håller med om att omledning är det bästa sättet att skapa säkra arbets- och trafikmiljöer, men upplever att framkomligheten alltför ofta prioriteras högre. Fokus på lägsta pris innebär också att den entreprenör som föreslår extra säkerhetsåtgärder kan bli för dyr och förlora upphandlingen.

– Väghållare kan utesluta omledning utan krav på att redogöra för hur de kommit fram till det, eller hur arbetet ska kunna utföras säkert med angivet alternativ. Det överlåts till oss entreprenörer att lösa. Vi kan ställas inför faktum att utrymme saknas för att skapa betryggande avstånd till trafiken eller placera ut de skydd som krävs, förklarar Anncatrin Elversson.

Vidare konstaterar rapporten att andelen godkända vägarbeten i Trafikverkets kontroller sjunker. För Peab är kontrollerna viktiga bidrag i det förbyggande säkerhetsarbetet, men anser att effekten av dessa skulle bli större med mer riktade kontroller där riskerna är störst.

– I dag räcker det med en enda mindre avvikelse för att ett helt vägarbete ska räknas som icke godkänt. Det ger lika stort utslag i statistiken som ett vägarbete med ett stort antal allvarliga fel, där entreprenören tydligt brister i kunskap eller regelefterlevnad. Tillsammans med det faktum att viten inte alltid döms ut vid överträdelser, riskerar det att skapa en snedvriden konkurrens där oseriösa aktörer kan vinna på att tumma på säkerheten, säger Karin Bergkvist, hållbarhetsstrateg Peab.

Detta vill Peab se för att kunna skapa säkra vägarbete:

En upphandling som sätter säkerhet före kostnad och framkomlighet, och en sund konkurrens där allvarliga säkerhetsbrister och regelöverträdelser får tydliga konsekvenser.

Skärpt efterlevnad av Arbetsmiljöverkets föreskrifter så att de får avsedd effekt. Omledning skapar de bästa förutsättningarna för en säker arbets- och trafikmiljö.

Riktade kontroller där riskerna är störst samt utförliga analyser som identifierar prioriterade åtgärder. Det ser vi som ett gemensamt ansvar där vi gärna bidrar i samverkan.