Nyheter

Sdiptech: ”Viktigaste trenderna inom infrastruktur 2021”

Trafiksäkerhet, elkvalitet och vattenrelaterade försörjningsproblem. Inför 2021 listar Sdiptech tre viktiga infrastrukturtrender som kommer ha stor påverkan på det nya året.

Pandemin har väsentligt förändrat det ekonomiska läget i världen, men den har också gett oss nya perspektiv.

Jakob Holm, vd på Sdiptech, lyfter tre stora infrastruktur- trender som kommer ha en betydande inverkan på samhället under det kommande året:

”Digitalt först, det nya normala

I somras uppskattades 4,6 miljarder människor vara uppkopplade, en siffra som förväntas öka till 7,5 miljarder år 2030. Digitaliseringen har pågått länge, men pandemin gjorde att 2020 blev året då såväl organisationer som privatpersoner tvingandes in i det digitala rummet. Virtuella möten och e-handel av framförallt mat och läkemedel har fullkomligt exploderat. Pandemin har drivit på de målgrupper som tidigare varit avvaktande till att handla online. En majoritet av de som har förändrat sitt beteende och börjat köpa varor på nätet planerar att fortsätta med det när pandemin har lagt sig. Detta ställer krav på e-handelsrelaterade infrastrukturer och vi kommer se ökad reglering kring hållbara transporter, men även paketering, frakt, logistik och förvaring av framförallt varor som kräver en viss temperatur. Därtill är beteendet kring resande, digitala möten och videokonferenser förändrad. Företag har förstått värdet av de nyvunna vanorna som verkar vara här för att stanna. I samband med detta har dock cyberhoten stigit lavinartat och kraven på digital säkerhet kommer fortsätta att öka. Bara i Sverige satsar regeringen 440 miljoner fram till 2025 på ett nationellt centrum för cybersäkerhet.

Klimatrelaterade vinster

De globala investeringar som krävs för att begränsa klimatförändringarna är enorma. Det talas om investeringar runt 20 000 miljarder USD de kommande tio åren, vilket motsvarar hela USA:s BNP. Förnybara energikällor, energilagring, modernisering av elnät, teknik för koldioxidlagring och digital infrastruktur rankas i en forskningsstudie från Oxford som de mest ekonomiskt effektiva stimulansåtgärderna en regering kan genomföra. Förutom miljö- och samhällsnytta finns det tydliga ekonomiska incitament med grön infrastruktur då de i många fall har kommit att bli de mest kostnadseffektiva alternativen. Under 2021 kommer strålkastaljuset flyttas från kostnader till vad samhällen faktiskt kan tjäna på gröna investeringar. Vi har identifierat fyra områden på temat:

1. Förnybart: Andelen förnybar energi beräknas öka från 20 till 85 procent år 2050. Fördelarna med förnybart är många. Förutom det mest uppenbara; att minska andelen utsläpp av växthusgaser, bidrar det också med diversifiering av energiförsörjningen och minskat beroende av fossila bränslen. Tillväxten inom förnybara energikällor kan också främja sysselsättningen genom att skapa arbetstillfällen inom miljöteknikområdet.

2. Elektrifiering: Användning av elektricitet som energikälla väntas öka från 20 till 45 procent år 2050. En drivande faktor är tillväxten inom elbilar. Arbetet med elektrifiering är avgörande för att klara av transportsektorns gröna omställning och i förlängningen för att nå klimatmålen. Dessutom visar en färsk rapport från FN att bara elektrifiering av transporter kan skapa 15 miljoner jobb världen över.

3. Energieffektivitet: Byggnader står för 28 procent av energirelaterade utsläpp. Samtidigt har europeiska fastigheter stora värmesvinn. Bara genom att optimera energi- och effektanvändningen utifrån en byggnads system och verksamhet kan såväl den faktiska kostnaden som dess miljöpåverkan minska markant.

4. Effektiv vattenförsörjning: Investeringsbehovet av vatteninfrastrukturen för såväl utvecklade marknader som nyinvesteringar i tillväxtmarknader är stort. Mycket av den infrastruktur som finns idag är föråldrad och stora volymer dricksvatten läcker ut via trasiga rör och kopplingar. På europeisk nivå beräknas investeringsbehovet uppgå till 4 725 miljarder SEK mellan 2016–2025. Förutom att förebygga förorenat dricksvatten, översvämningar och vattenbrist kan investeringar i vatteninfrastruktur driva tillväxt och minska akuta reparationskostnader.

Människan i fokus

Vi har redan varit inne på cybersäkerhet och klimatsatsningar. Men 2021 blir även året då social hållbarhet och människan står i centrum. Hela världen har drabbats hårt av covid-19 som bland annat resulterat i ökad arbetslöshet, uppskjuten vård och isolering. Ett socialt hållbart samhälle är inkluderande, jämlikt, säkert och tolerant.

Att arbeta med social hållbarhet handlar om att skapa platser där människor trivs och känner sig trygga. Inkluderande säkerhetslösningar på allmänna platser kommer segla upp på agendan under det kommande året. Det kommer även vara ökat fokus på arbetstagarnas rättigheter, trygga utbildnings- och arbetsmiljöer samt anständiga arbetsvillkor för alla, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, arbetskraftsinvandrare och människor i otrygga anställningar.

Sammanfattningsvis:

År 2020 var året då världen tvingades in i det digitala rummet, år 2021 blir året vi stannar kvar där frivilligt. År 2020 fokuserade man på kostnaderna för att motverka klimatförändringarna, år 2021 blir året då det talas om besparingar eller till och med vad det går att tjäna på hållbara investeringar. År 2020 var året då hälsa stod i centrum, år 2021 blir året då säkerhet och social hållbarhet får stå i fokus.

Pandemin har gett oss nya erfarenheter och bidragit till lösningar, innovationer och partnerskap som vi bär med oss in i det nya året. Erfarenheter som kan ligga till grund för den nödvändiga omställningen mot ett inkluderande, hållbart och säkert samhälle.”