Nyheter

Intensivt år i bygget av Västlänken under Göteborg

Efter att servicetunnlar och serviceschakt är klara kommer bygget av den sex kilometer långa tågtunneln att ta fart på allvar.

Trafikverket beräknas under året omsätta 4 till 5 miljarder kronor av projektets totalkostnad på 20 miljarder.

Västlänken är den blivande järnvägsslingan på åtta kilometer, varav sex kilometer i tunnel under centrala Göteborg inklusive tre underjordiska stationer. Fyra av de sex kilometerna tunnel drivs i berg genom konventionell sprängning medan två kilometer byggs i jord och lera med hjälp av schaktning och betonggjutning.

Västlänken byggs för pendel- och regiontåg och får tre underjordiska stationer, Centralen, Haga och Korsvägen.

Den knyter ihop järnvägsspår norr och söder om staden. En nordlig tunnelmynning blir det vid Västra Stambanan (från Stockholm och Alingsås) vid Olskroken där järnvägen går in i Gullberget. En sydlig mynning blir det till Västkustbanan och Boråsbanan vid Almedal och E6.

Bo Larsson är Trafikverkets övergripande projektchef för Västlänken. Han har haft den rollen i tio år, från planskede, via bygghandlingar till byggnation. Dessförinnan hade han samma roll i projektet ”BanaVäg i Väst”, det då smått unika upplägget att projektera och bygga dubbelspårig järnväg och fyrfältsväg samtidigt och parallellt mellan Göteborg och Trollhättan.

– 2021 blir ett intensivt år då vi går in i bergdriften av huvudtunnlarna och kommer in i de stora stationerna och all den omgivningspåverkan det för med sig, säger Bo Larsson.

Stor påverkan i staden

– Den stora utmaningen med Västlänken är att genomföra ett så här stort bygge i stadsmiljö mitt i hjärtat av Göteborg, som måste fortsätta vara en tillgänglig och fungerande stad, där vi dessutom inte är det enda stora infrastrukturprojektet som pågår. Vi arbetar både bredvid och på varandra. Vårt arbete påverkar allmänheten, boende, näringsidkare och alla trafikslag.

– Det är ett projekt som rymmer allt för en anläggningsbyggare, alla teknikslag och alla typer av anläggningsjobb. Det handlar om bergschakt och jordschakt, mycket sprängning, betongarbete, installationsarbete och inte minst gestaltning.

Västlänken inleds norrifrån med en ny bro över E6 och ett tråg fram till Gullberget där tunnelmynningen leder in genom berget. På andra sidan fortsätter tunneln i betong via station Centralen till etapp Kvarnberget, den kortaste deletappen, förbi bland annat Operan och Packhusplatsen.

Efter Stora Hamnkanalen tar etapp Haga vid och leder huvudsakligen genom berg under stadsdelen Inom Vallgraven och Kungshöjd och korsar i lera Rosenlundskanalen fram till Station Haga och Handelshögskolan. Den sista deletappen, Korsvägen, går huvudsakligen i berg, under Vasastaden, Landala, Hvitfeldtska gymnasiet och Näckrosdammen, Korsvägen, förbi Liseberg, under E6 och ut till Västkustbanan.

Positivare attityd

Västlänken var under idé- och planeringsskedena minst sagt omdiskuterad och kritiserad i Göteborg med en stundtals mycket upprörd debatt, som bland annat resulterade i krav på en lokal folkomröstning och bildandet av ett helt nytt kommunalpolitiskt parti som gick till val på att stoppa miljardprojektet. Sedan ”slaget förlorats” har nu de mest märkbara protesterna tystnat, vilket inte hindrar att det förekommer kritiska synpunkter och inte minst oro bland annat från fastighetsägare, näringsidkare och allmänhet i staden.

De fyra delentreprenaderna pågår samtidigt.

Mot slutet av det här året kommer upphandling dessutom att ske när det gäller delentreprenad BEST, som avser installationer, bana, el, signal och tele. 2026 är det planerat för trafikstart.

Fakta:

Byggherre: Trafikverket Region Väst

Totalentreprenörer: Etapp Centralen: NCC, Etapp Kvarnberget: Konsortiet AGN bestående av Astaldi, Gülermak och NRC Group, Etapp Haga: samma konsortium och Etapp Korsvägen: NCC i konsortium med Wayss Freytag AG.

På bilden: Västlänken, byggnation 2020 vid Korsvägen sett från Eklandagatan i Göteborg