Nyheter

Västlänkens etapp Centralen i Göteborg byggs nästan helt i lermark

Huvuddelen av järnvägstunneln Västlänken under Göteborg drivs genom berg, men deletappen Centralen byggs nästan helt i jord och lera där det är schaktning och gjutning av betongtunnel som gäller. 2025, ett år innan hela Västlänken är klar för trafik, beräknas etappen vara klar. ECI-projektering och slitsmurar mot leran kännetecknar etappen.

Deletapp Centralen utgår i norr från befintlig järnväg i Olskroken vid E6 och omfattar den 1800 meter långa sträckan via Centralstationen fram till i höjd med Lilla Bommen. Så gott som hela etappen kommer att utgöras av tunnel, cirka 100 meter genom berg i Gullberget under riksintresset befästningen Skansen Lejonet, och resten genom jord och lera. Bergtunneln ska vara klar sommaren 2021.

Tunneldjupet under Gullberg blir 17 meter och direkt väster om bergtunneln går järnvägen in i en schaktad betongtunnel. Tunneln från Gullberg fram till Station Centralen blir 530 meter.

Station 15 meter under mark

Den nya stationsbyggnaden norr om nuvarande Centralstationen placeras i anslutning till Nils Ericsonterminalen.

Stationen blir 810 meter lång, 55 meter bred och rymmer fyra spår samt två plattformar om vardera 250 meter. Stationen ligger 15 till 17 meter under mark och får tre stationsuppgångar.

Järnvägen byggs i öppet schakt där man gräver sig ner i marken uppifrån, bygger tunnel i betong för att sedan täcka över.

– Vi bygger med hjälp av två olika metoder, berättar Mikael Larsson som är Trafikverkets projektledare för deletapp Centralen. Dels sker det med hjälp av vanlig stålspont, dels med så kallat slitsmursystem vid själva stationen.

Slitsmurar som tunnelväggar används ofta när man bygger i lera och de lämpar sig väl i tätbebyggda områden då de inte drabbar närområdet med spontningens buller och vibrationer. Varje slits är 7 meter lång och 1,2 meter bred. Skåran i marken stabiliseras med en stödvätska av bentonit. Slitsen stärks med en armeringskorg som sänks ner i skåran. Slitsen fylls slutligen med betong.

Två serviceschakt betjänar deletappen, ett vid Gullberg och ett närmare Centralen. Arbetena pågår samtidigt längs hela sträckan. Det betyder att det pågår både schaktning, spontning, betonggjutning och bergarbete samtidigt.

Halva delprojektet klart

– Vi har i princip klarat av halva vår etapp. Många skulle säkert bli förvånade över hur mycket tunnel som redan byggts. Vi började våren 2018 och ska vara klara sommaren 2025 och vi håller tidsplanen, säger Mikael Larsson.

Trafikverket publicerar fortlöpande information om byggets framåtskridande och det görs regelbundet filmning med hjälp av drönarflygningar över projektet för att illustrera utvecklingen bakom de inplankade arbetsplatserna. Norra delen av Nils Ericsonterminalen vid Centralen har tillfälligt rivits för att ge plats åt tunnelschaktet och där finns möjligheter att genom stora fönsterrutor följa en del av det handfasta arbetet.

Ny metod för projektering

Två av entreprenaderna i anslutning till Västlänken (Centralen och Olskroken) har upphandlats med metoden ECI, Early Contractor Involvement, som är ganska ny i Sverige men som är vanlig i stora delen av världen, bland annat i England och USA.

Den går ut på att entreprenören är med redan i projekteringsfasen, vilket innebär att entreprenörens kunskap tas till vara på ett bättre sätt. I fallet Olskroken skedde det tillsammans med Peab, i fallet Centralen med NCC.

Själva Västlänksbygget består av fyra delentreprenader som finansieras genom det s k Västsvenska paketet. Därtill kommer en deletapp Olskroken som ansluter järnvägen norrifrån till den nya tunneln. D

Den sköts via deletapp Centralens arbetsorganisation, men bekostas enligt Trafikverkets ordinarie nationella plan.

Foto: Gösta Löfström