Nyheter

Tågföretagen: ”Positivt med ökad punktlighet, så vad är problemet?”

Här ett inlägg från branschorganisationen Tågföretagen om punktligheten på järnvägen och tågtransporter i allmänhet:

”Vi har för andra året i rad redovisat den bästa punktligheten för järnvägen sedan 2013. För 2020 var punktligheten 93,5 procentenligt Trafikverkets pressmeddelande, vilket är en ökning med 2,2 procentenheter från 2019.

Förklaringen till den kraftiga ökningen av punktligheten – som föreföll osannolik så sent som för ett år sedan – är naturligtvis att pandemin drastiskt minskat resandet. Det är något färre tåg i systemet men framförallt har persontrafiken tappat nära 60procent av resenärerna.

I ljuset av den kraftiga nedgången i resandet blir det intressant att snegla på Transportstyrelsens och KTH:snya mått för punktlighet som mäter punktlighet från resenärsperspektivet.

Det är väl känt att punktligheten för tågen tenderar att vara som sämst när resandet är som högst och vice versa. Det traditionella sättet att mäta punktlighet, att tåget ska anlända inom fem minuter från den tid som står i tidtabellen, tar dock inte hänsyn till antalet resenärer, utan ett tåg är lika försenat oavsett om det är fullsatt eller halvtomt. Effekten har blivit att andelen resenärer i tid tenderar att överskattas. Vi utvecklar resonemanget i en separat artikel,där även utmaningen med så kallad ”skogstid” i tidtabellerna tas upp.

Vi kan förutsätta att efterfrågan på tågtransporter kommer fortsätta att öka. Det finns en tendens att dra den förhastade slutsatsen att antalet persontåg nu skulle minska drastiskt till följd av minskat resande i spåren av pandemin.

Men i själva verket kräver det offentliga Sverige att tidtabeller upprätthålls för att möjliggöra nödvändig distans mellanpassagerare. Även med minskat passagerarunderlag kommer därför efterfrågan på tåglägen ligga kvar på samma höga nivå och fortsätta att öka, inte minst för regionaltåg.

Den ökade klimatmedvetenheten hos medborgare och näringsliv leder troligtvis fortsatt till ett stort intresse för tågresande och ökade godstransporter på järnväg.

I veckan arrangerade Tågföretagens Fokusgrupp Infrastruktur ett remissmöte avseende Trafikverkets inriktningsunderlag där remisstiden går ut den 29 januari.

Vid mötet deltog cirka 50 intressenter inom infrastrukturfrågor, varav ett flertal tongivande politiker från trafikutskottet. Tågföretagens utkast till remissvar utgjorde basen fördiskussionerna med fokus på ökade resurser till infrastruktur och underhåll därav mot bakgrunden att efterfrågekurvan pekar uppåt, befolkningen ökar,behovet av Europakopplingar och förutsättningarna för Sveriges konkurrenskraft.

Mötet avrundades med engagerade diskussioner om förväntad trafikutveckling och samhällsekonomisk kalkyler, i synnerhet inom områdena skattefaktor, restidsvärdering och skogstidsvärdering.

Uppföljningen av det stora intresset för dessa frågor blir nu ”Espressomöten på spåret” i Tågföretagens regi. Redan den 3 februari är det dags för en fortsatt diskussion om aspekter kringsamhällsekonomiska kalkyler.”

– Tågföretagen –