Nyheter

Svensk Betong: ”Sund konkurrens för byggmaterial borde ligga i bostadsministerns intresse”

Här kommer ett inlägg från Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong om att den sunda konkurrensen för byggmaterial borde ligga i bostadsministerns intresse. Detta med anledning av en intervju med bostadsministern i svenskbyggtidning.se tidigare i år:

”Sund konkurrens för byggmaterial borde vara en självklarhet.

Det borde det vara såväl för landets alla kommuner som för bostadsminister Per Bolund. Därför är det beklagligt att bostadsministern i en artikel i Svensk Byggtidning i början av året ensidigt lyfter fram aktiviteter för att främja träbyggande som lösning för ett ökat hållbart byggande i Sverige.

Ett hållbart och långsiktigt byggande är en av de viktigaste frågorna som Svensk Betong driver tillsammans med våra medlemsföretag. Detta är inte bara viktigt för betongbranschen utan också för alla som på ett seriöst sätt jobbar för ett långsiktigt och hållbart byggande. En sund konkurrens måste gälla för alla byggmaterial och där villkoren för att konkurrera är lika.

Det finns en återkommande diskussion om vilket byggmaterial som har minst påverkan på miljön och klimatet. Beslut och uttalanden från politiker om att ett visst byggmaterial ska prioriteras är helt fel väg att gå eftersom det idag inte går att vetenskapligt påvisa att ett visst byggmaterial generellt sett ur ett livscykelperspektiv är bättre än något annat gällande klimatpåverkan.

Uttalanden och strategier som premierar endast ett byggmaterial leder också till osund konkurrens med risk för ökade byggkostnader, minskade innovationer och att de hållbarhetsvinster som eftersträvas inte uppfylls. Istället handlar det om att se till varje specifikt projektets krav och förutsättningar och utifrån det finna den bästa lösningen för hela konstruktionen sett ur ett livscykelperspektiv.

Det är bra att bostadsministern och andra politiker har stort fokus på hållbarhetsfrågorna. Dock får detta inte innebära att det är ansvariga politikerna som väljer byggmaterial – utan politikens roll är att skapa förutsättningar, ta bort hinder och sätt upp krav och mål på vad som kan uppnås inom hållbarhetsområdet. Hur den specifika lösningen ska se ut och vilka material som ska användas, utifrån dess förutsättningar och krav, ska expertisen inom byggbranschen avgöra.

Betongbranschen tillsammans med andra aktörer inom byggmaterialsektorn har tagit fram en färdplan inom ramen för Fossilfritt Sverige för att nå uppsatta klimatmål.

Färdplanen är mycket ambitiös med det finns en rad hinder som politiken kan bidraga med för att röja bort och som skulle underlätta vårt fortsatta arbete för att minska branschens klimatpåverkan. Exempel på det kan vara att offentliga upphandlingar kan gå före – inte genom att bestämma byggmaterial – utan genom att ställa krav som stimulerar till utveckling och innovation, där bästa lösningen för det specifika byggprojektet vinner.

De olika byggmaterialen är inte heller rakt av utbytbara med varandra utan de uppfyller på olika sätt kraven i byggreglerna. En byggnad innehåller inte endast ett byggmaterial utan det är hela byggnadens klimatpåverkan sett ur ett livscykelperspektiv som måste vara avgörande i samband med beslut om byggprojekt.

Varför är det viktigt med sund konkurrens med lika villkor för alla byggmaterial?

Eftersom det inte är så enkelt att ett material eller en specifik byggmetod är den generellt bästa ur hållbarhetssynpunkt sett ur ett livscykelperspektiv. Sund konkurrens driver utveckling, osund konkurrens det motsatta med risk för sämre lösningar, ökade kostnader, lägre hållbarhet och så vidare.

Att bostadsministern i Svensk Byggtidning förordar ett visst byggmaterial framför andra blir extra märkligt med tanke på att regeringen gett Konkurrensverket i uppdrag att undersöka konkurrensen och kostnaderna för byggmaterial då man är oroad över de höga byggkostnaderna i Sverige.

Ska vi bygga långsiktigt hållbart – minst med ett 100-års perspektiv – resurseffektivt, cirkulärt, med minsta möjliga klimatpåverkan och kostnadseffektivt behöver vi säkerställa sund konkurrens för de olika byggmaterialen och inte tvärtom.

Jag och hela betongbranschen välkomnar en fortsatt diskussion med bostadsministern kring ett framtida hållbart och klimatsmart byggande som bygger på sund konkurrens och vetenskaplig grund.”

– Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong –